Thursday, October 28, 2010

Wednesday, October 27, 2010


Menurut perancangan Program Transformasi Ekonomi (ETP) yang dikeluarkan kelmarin (25/10), kerajaan Malaysia mahu menjadikan Malaysia sebagai hab hiburan malam bagi memacu industri pelancongan, antara perancangannya adalah dengan penubuhan kelab malam terkemuka, menganjurkan konsert utama, melonggarkan garis panduan penghibur antarabangsa dan "mempakejkan" semula acara antarabangsa seperti Formula 1 dan MotoGP, mencadang menubuhkan zon hiburan di Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang, Genting Highlands, Pulau Pinang, Langkawi dan Kota Kinabalu bagi menggandakan pendapatan hiburan malam Malaysia kepada RM1.8 bilion menjelang 2020. Langkah itu akan menyaksikan penubuhan enam kelab malam baru yang mampu menampung kehadiran 900 pengunjung pada hujung minggu menjelang awal 2012. Dua lagi akan beroperasi pada 2013 dan 2014. Menjelang 2014, akan terdapat sekurang-kurang 10 kelab malam di zon hiburan. Ini akan menghasilkan impak pendapatan kasar negara RM0.7 bilion dan mewujudkan 5,614 pekerjaan baru menjelang 2020.

Di Mana Nilai Keimanan?
Apakah dasar dan halatuju ini membantu keberkatan ekonomi bagi sebuah Negara yang bermajoritikan Islam? Apakah kepimpinan Negara sudah tidak ada idealisma tulen, cadangan dan strategi lain sehinggakan masih menggunapakai pemikiran penjajah dalam merangka perancangan ekonomi negara? Apakah kepimpinan Negara merasakan pelaburan ekonomi tersebut akan dapat menyekat pengaruh budaya barat dan kerosakan akhlak yang teruk melanda umat, khususnya generasi muda? Ke manakah sebenarnya halatuju dan agenda Negara dalam membangun bangsa yang bermodal insan kelas pertama? Apakah nilai kelas pertama modal insan Negara terjana dengan memiliki pusat hiburan terbesar Negara? Apakah kepimpinan Negara merasakan projek gempak ini akan mendapat keberkatan dan keredhaan Allah swt. ?

Pada Februari 2010 yang lalu, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, rakyat perlu membantu kerajaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tanpa bergantung model ekonomi lama. "Sebab itu, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak telah berbincang bagaimana model ekonomi baru boleh membantu meningkatkan pertumbuhan," kata TPM itu. (Utusan Malaysia 07/02/10). Apakah dengan menghidupkan kembali budaya hiburan sebagai punca pendapatan ekonomi Negara merupakan pendekatan baru yang telah difikirkan oleh cerdik pandai ekonomi Negara yang terlibat dalam ETP?

Apakah Pandangan Islam?

Menurut Muhammad Asad, dalam bukunya The Principles of State and Government in Islam, dalam Islam, Kerajaan yang dipilih bertanggungjawab untuk:
a.Menyediakan satu sistem pendidikan yang membolehkan setiap rakyat, lelaki dan wanita, mendapat ilmu dengan mudah. Dengan ilmu, setiap insan akan mendapat kebebasan yang sebenar daripada pelbagai sudut; dan

b.Menyediakan kemudahan terutama peluang-peluang ekonomi yang membolehkan setiap rakyat mencapai dan mengekalkan kebahagiaan (happiness ) dan maruah diri (dignity).
Prinsip asas sistem ekonomi Islam adalah unik berbanding sistem ekonomi lain waima sistem ekonomi British yang diagung-agungkan oleh Barat. Adam Smith, ahli ekonomi Barat pada abad ke-18 menegaskan prinsip asas ekonomi Barat seperti berikut: hak harta persendirian, kuasa individu seperti pemerintah atau raja (pemonopoli mata wang), keyakinan, rasional dan keadaan ekonomi itu sendiri. Tiada nilai akhirat diambil kira.

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” mentakrifkan ekonomi sebagai `Iqtisad`. Sementara itu, As-Sadr mengulas mengenai `Iqtisad` dengan meletakkan tiga prinsip asas yang digabung jalin secara teoritikal dan praktikal dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip pemilikan harta bersandarkan bahawa semua harta adalah kepunyaan Allah, prinsip keadilan sosial dan prinsip kebebasan berekonomi dengan batasan tertentu (mengikut syariah Islamiah).
Allah berfirman yang bermaksud:

“Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati atau kamu sembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakiNya dan menyiksa siapa yang dikehendakiNya. Allah Maha
Berkuasa atas segala sesuatu.” (Surah al-Baqarah: 284)

Jelas di sini, bahawa Islam meletakkan umat manusia sebagai pengurus, pelaksana segala apa yang diwujudkan oleh Allah di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Justeru, dalam ekonomi Islam, pelaku ekonomi adalah khalifah yang memakmurkan, menjana segala sumber alam dalam proses mentadbir jagat raya ini. Ini bermakna manusia bertanggungjawab secara langsung terhadap Allah kerana sumber ekonomi manusia datangnya daripada Allah yang memiliki alam ini.

Oleh yang demikian, tugas pemakmuran ekonomi ini dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan individu itu sendiri bertunjangkan prinsip syariah Islamiah. Soal halal-haram termaktub dalam prinsip ekonomi berlandaskan Islam ini.
Maruah dan Ruhiyah Bangsa

Inilah peranan asasi bagi sebuah Negara umat Islam dalam membina halatuju ekonominya. Memelihara maruah dan membina ruhiyah bangsa. Islam sangat prihatin dengan pembangunan ekonomi di mana perkara ini dilihat sebagai sebahagian daripada yang penting daripada masalah yang lebih besar iaitu pembangunan insani. Fungsi utama Islam ialah untuk memandu pembangunan manusia berlandaskan asas arah tuju yang betul. Justeru, kerangka pembangunan ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri yang komprehensif yang meliputi aspek-aspek pembangunan moral, kerohanian dan kebendaan (material). Pembangunan menjadi aktiviti yang berorentasikan matlamat dan nilai, yang ditumpukan kepada mengoptimumkan kemaslahatan manusia dari semua segi.
Teori ekonomi konvensional setidaknya menumpukan kepada dua perkara fundamental berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Pertama memperbaiki tingkat pendapatan sebenar individu / rakyat dan yang kedua menegakkan keadilan agihan pendapatan.

Namun sebagai sebuah Negara yang bermajoritikan Islam, tujuan pembangunan ekonomi Negara tidak boleh lari daripada peranannya untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang memiliki karakteristik Islami harus dapat meningkatkan komitmen umat Islam terhadap agamanya, menseimbangkan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya Dr. Yusof Qhardawi, tujuan pembangunan ekonomi harus dapat merubah masyarakat dari keadaan yang tidak diredhai Allah kepada keadaan yang diredhai-Nya

Iman dan Akhlak Paksi Membangun Model Ekonomi Islam

Islam memandang ekonomi sebagai perkara serius kerana Islam menilai bahawa harta itu sendiri meruapakan salah satu daripada lima keperluan asas dalam kehidupan. Lima keperluan asas itu ialah: Agama, Jiwa, Akal, Nasab Keturunan dan Harta. Inilah lima perkara asas yang tidak boleh dilengahkan oleh manusia. Sebab melengahkan perkara sedemikian boleh membahayakan diri sendiri.

Islam merupakan risalah akhlaqiyah dan tamadun Islam merupakan tamadun akhlaqiyah. Seluruh misi dan risalah Nabi Muhammad s.a.w. mengandungi unsur akhlak. Bahkan baginda telah mendifinisikan risalahnya dalam sabdanya:
Maksudnya: Sesungguhnya (tujuan) saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang mulia.

Sejarah telah menceritakan kepada kita betapa banyak tamadun masa silam yang maju dan gemilang tetapi runtuh dan musnah dalam masa yang singkat kerana tidak diiringi dengan kawalan akhlak dan budi pekerti yang baik.

Akhlak merupakan salah satu unsur-unsur yang paling utama dalam ekonomi Islam. Unsur ini begitu menyerlah sehingga seorang cendekiawan Perancis mendefinisikan ekonomi Islam itu sebagai ekonomi yang berakhlak. Di samping akhlak, terdapat nilai-nilai lain yang mewarnai ekonomi Islam, iaitu nilai Rabbani (ketuhanan), nilai Insani (kemanusiaan) dna nilai Wasathi (moderat dan sederhana).

Ekonomi Rabbani mempunyai dua konotasi makna. Makna pertama daripada ekonomi Rabbani ialah: hak untuk mengatur dan menetapkan hukum-hakam ekonomi ini hanya milik Allah. Allah yang mengharam riba, penipuan, memakan harta manusia dengan cara yang batil dan lain-lain, dan Allah juga yang mensyariatkan dan mengesahkan transaksi urus niaga yang bersih dan benar.

Makna kedua daripada ekonomi Rabbani ialah: ekonomi yang merupakan sarana dan bukan tujuan. Ekonomi merupakan satu fasiliti yang boleh dimanfaatkan oleh setiap Muslim untuk membantunya dalam memenuhi perintah Allah dan mendekatkan diri kepadaNya. Sebab bagaimanapun juga seluruh kehidupan ini akan berakhir dan bermuara di sisi Allah.

Terjemahan: Dialah (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezekiNya. Dan hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (surah al-Mulk 67: 15)

Ekonomi Insani pula membawa maksud perhitungan kemanusiaan sebagai asas dan prinsip ekonomi. Tidak boleh manusia dikorbankan untuk memperolehi materi. Sebaliknya materilah yang harus dikorbankan demi kepentingan manusia.
Ekonomi Wasathi bermaksud ekonomi yang mengambil sikap pertengahan dan moderat. Jika sistem ekonomi kapitalis menjadikan kepentingan individu sebagai paksi kepada seluruh aktiviti ekonomi, dan sistem ekonomi komunis pula menjadikan kepentingan negara sebagai paksi kepada seluruh aktiviti ekonomi, maka Islam mengambil jalan pertengahan yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan negara sehingga tercapailah kehidupan yang harmoni.

Dan kriteria yang terakhir ialah Ekonomi yang berakhlak. Seluruh aspek dalam ekonomi seperti aspek pengedaran, urus niaga, pengeluaran dan penggunaan bersatu padu dengan nilai akhlak dan budi pekerti yang baik. Allah tidak membenarkan seseorang untuk memperolehi harta dengan cara yang batil untuk membina masjid atau rumah-rumah kebajikan. Sebab Allah itu suci dan baik dan Allah hanya menerima perkara-perkara yang suci dan baik pula. (Innallaha Tayyibun La Yaqbalu Illa Tayyiba)

Soal halal-haram dan impaknya ke atas pihak lain, tidak pernah ada dalam kamus ekonomi Barat. Apa yang dipentingkan adalah sistem ekonomi yang dilaksanakan itu dapat memberikan keuntungan kepada pelaku ekonomi. Dalam ertikata lain ‘matlamat menghalalkan cara’ tidak kira walau apa pun sistem yang dilaksanakan, keuntungan tetap menjadi isu utama bukannya soal keadilan sosial sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam.

Umat Islam seharusnya bersyukur dengan wujudnya satu sistem ekonomi Islam yang benar-benar mapan ke arah merealisasikan ummah yang cemerlang daripada aspek sahsiah, jasmani, emosi, rohani dan ekonominya.
Peringatan Allah swt. buat kita semua;

“Bekerjalah kalian maka Allah dan RasulNya , dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata (At Taubah:105)

Demi Pemacuan Ekonomi Negara Prinsip ISLAM Disisihkan?


Menurut perancangan Program Transformasi Ekonomi (ETP) yang dikeluarkan kelmarin (25/10), kerajaan Malaysia mahu menjadikan Malaysia sebagai hab hiburan malam bagi memacu industri pelancongan, antara perancangannya adalah dengan penubuhan kelab malam terkemuka, menganjurkan konsert utama, melonggarkan garis panduan penghibur antarabangsa dan "mempakejkan" semula acara antarabangsa seperti Formula 1 dan MotoGP, mencadang menubuhkan zon hiburan di Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang, Genting Highlands, Pulau Pinang, Langkawi dan Kota Kinabalu bagi menggandakan pendapatan hiburan malam Malaysia kepada RM1.8 bilion menjelang 2020. Langkah itu akan menyaksikan penubuhan enam kelab malam baru yang mampu menampung kehadiran 900 pengunjung pada hujung minggu menjelang awal 2012. Dua lagi akan beroperasi pada 2013 dan 2014. Menjelang 2014, akan terdapat sekurang-kurang 10 kelab malam di zon hiburan. Ini akan menghasilkan impak pendapatan kasar negara RM0.7 bilion dan mewujudkan 5,614 pekerjaan baru menjelang 2020.

Di Mana Nilai Keimanan?
Apakah dasar dan halatuju ini membantu keberkatan ekonomi bagi sebuah Negara yang bermajoritikan Islam? Apakah kepimpinan Negara sudah tidak ada idealisma tulen, cadangan dan strategi lain sehinggakan masih menggunapakai pemikiran penjajah dalam merangka perancangan ekonomi negara? Apakah kepimpinan Negara merasakan pelaburan ekonomi tersebut akan dapat menyekat pengaruh budaya barat dan kerosakan akhlak yang teruk melanda umat, khususnya generasi muda? Ke manakah sebenarnya halatuju dan agenda Negara dalam membangun bangsa yang bermodal insan kelas pertama? Apakah nilai kelas pertama modal insan Negara terjana dengan memiliki pusat hiburan terbesar Negara? Apakah kepimpinan Negara merasakan projek gempak ini akan mendapat keberkatan dan keredhaan Allah swt. ?

Pada Februari 2010 yang lalu, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, rakyat perlu membantu kerajaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tanpa bergantung model ekonomi lama. "Sebab itu, Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak telah berbincang bagaimana model ekonomi baru boleh membantu meningkatkan pertumbuhan," kata TPM itu. (Utusan Malaysia 07/02/10). Apakah dengan menghidupkan kembali budaya hiburan sebagai punca pendapatan ekonomi Negara merupakan pendekatan baru yang telah difikirkan oleh cerdik pandai ekonomi Negara yang terlibat dalam ETP?

Apakah Pandangan Islam?

Menurut Muhammad Asad, dalam bukunya The Principles of State and Government in Islam, dalam Islam, Kerajaan yang dipilih bertanggungjawab untuk:
a.Menyediakan satu sistem pendidikan yang membolehkan setiap rakyat, lelaki dan wanita, mendapat ilmu dengan mudah. Dengan ilmu, setiap insan akan mendapat kebebasan yang sebenar daripada pelbagai sudut; dan

b.Menyediakan kemudahan terutama peluang-peluang ekonomi yang membolehkan setiap rakyat mencapai dan mengekalkan kebahagiaan (happiness ) dan maruah diri (dignity).
Prinsip asas sistem ekonomi Islam adalah unik berbanding sistem ekonomi lain waima sistem ekonomi British yang diagung-agungkan oleh Barat. Adam Smith, ahli ekonomi Barat pada abad ke-18 menegaskan prinsip asas ekonomi Barat seperti berikut: hak harta persendirian, kuasa individu seperti pemerintah atau raja (pemonopoli mata wang), keyakinan, rasional dan keadaan ekonomi itu sendiri. Tiada nilai akhirat diambil kira.

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” mentakrifkan ekonomi sebagai `Iqtisad`. Sementara itu, As-Sadr mengulas mengenai `Iqtisad` dengan meletakkan tiga prinsip asas yang digabung jalin secara teoritikal dan praktikal dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip pemilikan harta bersandarkan bahawa semua harta adalah kepunyaan Allah, prinsip keadilan sosial dan prinsip kebebasan berekonomi dengan batasan tertentu (mengikut syariah Islamiah).
Allah berfirman yang bermaksud:

“Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati atau kamu sembunyikannya, nescaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakiNya dan menyiksa siapa yang dikehendakiNya. Allah Maha
Berkuasa atas segala sesuatu.” (Surah al-Baqarah: 284)

Jelas di sini, bahawa Islam meletakkan umat manusia sebagai pengurus, pelaksana segala apa yang diwujudkan oleh Allah di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Justeru, dalam ekonomi Islam, pelaku ekonomi adalah khalifah yang memakmurkan, menjana segala sumber alam dalam proses mentadbir jagat raya ini. Ini bermakna manusia bertanggungjawab secara langsung terhadap Allah kerana sumber ekonomi manusia datangnya daripada Allah yang memiliki alam ini.

Oleh yang demikian, tugas pemakmuran ekonomi ini dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan individu itu sendiri bertunjangkan prinsip syariah Islamiah. Soal halal-haram termaktub dalam prinsip ekonomi berlandaskan Islam ini.
Maruah dan Ruhiyah Bangsa

Inilah peranan asasi bagi sebuah Negara umat Islam dalam membina halatuju ekonominya. Memelihara maruah dan membina ruhiyah bangsa. Islam sangat prihatin dengan pembangunan ekonomi di mana perkara ini dilihat sebagai sebahagian daripada yang penting daripada masalah yang lebih besar iaitu pembangunan insani. Fungsi utama Islam ialah untuk memandu pembangunan manusia berlandaskan asas arah tuju yang betul. Justeru, kerangka pembangunan ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri yang komprehensif yang meliputi aspek-aspek pembangunan moral, kerohanian dan kebendaan (material). Pembangunan menjadi aktiviti yang berorentasikan matlamat dan nilai, yang ditumpukan kepada mengoptimumkan kemaslahatan manusia dari semua segi.
Teori ekonomi konvensional setidaknya menumpukan kepada dua perkara fundamental berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Pertama memperbaiki tingkat pendapatan sebenar individu / rakyat dan yang kedua menegakkan keadilan agihan pendapatan.

Namun sebagai sebuah Negara yang bermajoritikan Islam, tujuan pembangunan ekonomi Negara tidak boleh lari daripada peranannya untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang memiliki karakteristik Islami harus dapat meningkatkan komitmen umat Islam terhadap agamanya, menseimbangkan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya Dr. Yusof Qhardawi, tujuan pembangunan ekonomi harus dapat merubah masyarakat dari keadaan yang tidak diredhai Allah kepada keadaan yang diredhai-Nya

Iman dan Akhlak Paksi Membangun Model Ekonomi Islam

Islam memandang ekonomi sebagai perkara serius kerana Islam menilai bahawa harta itu sendiri meruapakan salah satu daripada lima keperluan asas dalam kehidupan. Lima keperluan asas itu ialah: Agama, Jiwa, Akal, Nasab Keturunan dan Harta. Inilah lima perkara asas yang tidak boleh dilengahkan oleh manusia. Sebab melengahkan perkara sedemikian boleh membahayakan diri sendiri.

Islam merupakan risalah akhlaqiyah dan tamadun Islam merupakan tamadun akhlaqiyah. Seluruh misi dan risalah Nabi Muhammad s.a.w. mengandungi unsur akhlak. Bahkan baginda telah mendifinisikan risalahnya dalam sabdanya:
Maksudnya: Sesungguhnya (tujuan) saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti yang mulia.

Sejarah telah menceritakan kepada kita betapa banyak tamadun masa silam yang maju dan gemilang tetapi runtuh dan musnah dalam masa yang singkat kerana tidak diiringi dengan kawalan akhlak dan budi pekerti yang baik.

Akhlak merupakan salah satu unsur-unsur yang paling utama dalam ekonomi Islam. Unsur ini begitu menyerlah sehingga seorang cendekiawan Perancis mendefinisikan ekonomi Islam itu sebagai ekonomi yang berakhlak. Di samping akhlak, terdapat nilai-nilai lain yang mewarnai ekonomi Islam, iaitu nilai Rabbani (ketuhanan), nilai Insani (kemanusiaan) dna nilai Wasathi (moderat dan sederhana).

Ekonomi Rabbani mempunyai dua konotasi makna. Makna pertama daripada ekonomi Rabbani ialah: hak untuk mengatur dan menetapkan hukum-hakam ekonomi ini hanya milik Allah. Allah yang mengharam riba, penipuan, memakan harta manusia dengan cara yang batil dan lain-lain, dan Allah juga yang mensyariatkan dan mengesahkan transaksi urus niaga yang bersih dan benar.

Makna kedua daripada ekonomi Rabbani ialah: ekonomi yang merupakan sarana dan bukan tujuan. Ekonomi merupakan satu fasiliti yang boleh dimanfaatkan oleh setiap Muslim untuk membantunya dalam memenuhi perintah Allah dan mendekatkan diri kepadaNya. Sebab bagaimanapun juga seluruh kehidupan ini akan berakhir dan bermuara di sisi Allah.

Terjemahan: Dialah (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezekiNya. Dan hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (surah al-Mulk 67: 15)

Ekonomi Insani pula membawa maksud perhitungan kemanusiaan sebagai asas dan prinsip ekonomi. Tidak boleh manusia dikorbankan untuk memperolehi materi. Sebaliknya materilah yang harus dikorbankan demi kepentingan manusia.
Ekonomi Wasathi bermaksud ekonomi yang mengambil sikap pertengahan dan moderat. Jika sistem ekonomi kapitalis menjadikan kepentingan individu sebagai paksi kepada seluruh aktiviti ekonomi, dan sistem ekonomi komunis pula menjadikan kepentingan negara sebagai paksi kepada seluruh aktiviti ekonomi, maka Islam mengambil jalan pertengahan yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan negara sehingga tercapailah kehidupan yang harmoni.

Dan kriteria yang terakhir ialah Ekonomi yang berakhlak. Seluruh aspek dalam ekonomi seperti aspek pengedaran, urus niaga, pengeluaran dan penggunaan bersatu padu dengan nilai akhlak dan budi pekerti yang baik. Allah tidak membenarkan seseorang untuk memperolehi harta dengan cara yang batil untuk membina masjid atau rumah-rumah kebajikan. Sebab Allah itu suci dan baik dan Allah hanya menerima perkara-perkara yang suci dan baik pula. (Innallaha Tayyibun La Yaqbalu Illa Tayyiba)

Soal halal-haram dan impaknya ke atas pihak lain, tidak pernah ada dalam kamus ekonomi Barat. Apa yang dipentingkan adalah sistem ekonomi yang dilaksanakan itu dapat memberikan keuntungan kepada pelaku ekonomi. Dalam ertikata lain ‘matlamat menghalalkan cara’ tidak kira walau apa pun sistem yang dilaksanakan, keuntungan tetap menjadi isu utama bukannya soal keadilan sosial sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam.

Umat Islam seharusnya bersyukur dengan wujudnya satu sistem ekonomi Islam yang benar-benar mapan ke arah merealisasikan ummah yang cemerlang daripada aspek sahsiah, jasmani, emosi, rohani dan ekonominya.
Peringatan Allah swt. buat kita semua;

“Bekerjalah kalian maka Allah dan RasulNya , dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata (At Taubah:105)


Perdana Menteri Binyamin Netanyahu pada hari Selasa (26/10) memuji pasukan komando Tentera Laut yang menghentikan usaha aktivis IHH dari memasuki perairan Gaza pada 31 Mei lalu. Beliau berkata bahawa pasukan tenteranya adalah pahlawan yang sebenar. Beliau memuji mereka kerana usaha mereka untuk menggunakan cara yang "tidak berunsur kekerasan" untuk menghentikan kapal Mavi Marmara dan lima kapal yang lain dari melaksanakan misi mereka untuk memasuki Gaza yang dikuasai Hamas. Netanyahu berkeras mempertahankan tindakan komandonya walaupun seramai 9 aktivis kemanusiaan yang berada di atas kapal Mavi Marmara terbunuh akibat bedikan peluru komando Israel. Beliau berkata demikian dalam sebuah kunjungan khas ke Pengkalan Angkatan Laut Israel di Atlit pada Selasa (26 Oktober) lalu, di utara Haifa. Perdana Menteri Israel itu berkata lagi kepada tentera bahawa "tidak ada kekuatan angkatan laut di dunia" yang akan bertindak lebih beretika dan lebih baik daripada yang telah komando mereka lakukan.

Begitulah kenyataan angkuh PM Israel yang berterusan menghalalkan pembunuhan yang telah mereka lakukan di perairan antarabangsa. Mereka tidak akan pernah rasa bersalah membunuh nyawa manusia yang tidak berdosa samada aktivis kemanusiaan apatah lagi umat Islam di Palestin. Sikap kekejaman mereka ini bukanlahsuatu yang baru dalam sejarah kewujudan bangsa yahudi yang kejam ini. Apabila kita menelusuri sejarah orang-orang Yahudi ketika zaman Rasulullah saw. mereka memang suka membantah ajakan Nabi Muhammad Saw menuju jalan yang benar, justeru kita boleh melihat betapa angkuh dan keras hati mereka. Kebencian mereka terhadap Islam tidak akan pernah surut sampai bila pun.

Mereka tidak akan pernah rela mengalah kepada umat Islam, sehinggalah umat Islam mahu mengikuti hawa nafsu mereka. Rasa permusuhan yang ada dalam hati para Yahudi lebih keras dan kejam jika dibanding dengan musuh-musuh Islam yang lain.
Dalam Al Quran Allah swt. berfirman:
“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. (QS, 5:82)

Dalam Tafsir oleh Imam Al Alusi dijelaskan bahawa orang-orang Yahudi disifati oleh Allah sebagai asyaddannâs, kerana kufur mereka yang sudah sangat berlebihan, serta kebiasaan mereka berbohong dan mengikuti hawa nafsu. Bahkan dikatakan juga bahawa dalam pandangan mereka wajib memerangi orang-orang yang kontroversi dengan keinginan mereka. Selain orang Yahudi juga orang-orang musyrik yang menjadi musuh yang sangat keras bagi umat Islam. Namun, dalam ayat ini orang-orang Yahudi lebih didahulukan (disebut terlebih dahulu) dari pada orang-orang musyrik, Mengapa?

Menurut Al Imam Al Alusi dalam tafsirnya, orang-orang Yahudi disebut terlebih dahulu kerana kebiasaan mereka yang lebih suka memusuhi dulu/mencari masalah, dalam pendapat lain dikatakan kerana sifat kejelekannya lebih tinggi daripada yang lain.
Kita semua sekarang dapat melihat fakta kebencian mereka terhadap orang-orang Islam yang ada di Gaza. Bertahun-tahun Yahudi Israel menjajah, mengusir dan menyiksa rakyat Palestin. Pelbagai macam kecaman telah mereka dapat dari majotiri manusia di seluruh penjuru dunia, ratusan ribu orang berdemonstrasi di negara-negara Eropah, puluhan ribu orang berdemonstrasi di negara-negara Arab dan Asia Tenggara untuk mengecam kekejaman tentera Israel yang sangat didukung oleh Amerika dan sekutunya, tetapi mereka semakin menggila meluncurkan serangan-serangan ke pemukiman warga Gaza. Hatta aktivis kemanusiaan pun mereka bunuh dengan penuh rasa kebanggaan. Yahudi Israel benar-benar telah melanggar hak asasi antarabangsa, mereka juga telah melakukan kejahatan perang dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah, sekolah, university, pejabat milik PBB dan agensi kemanusiaan, pejabat para media massa, membunuh anak-anak serta membantai warga awam. Israel dan Amerika menuduh Hamas adalah kelompok teroris yang harus dihancurkan, sedangkan Israel dan AS yang sebenarnya lebih pantas disebut pengganas. Banyak fakta-fakta yang kuat yang boleh dijadikan penguat atas perkara ini, seperti pembunuhan ratusan ribu orang di Palestin. Sungguh sikap mereka sangat keji dan tidak manusiawi.

Kita masih belum mengetahui sampai bilakah mereka akan menghentikan kebiadaban mereka, apakah menunggu siksaan Allah yang akan segera datang untuk balasan bagi orang-orang yang zalim seperti mereka? Semog mereka segera mendapatkan siksaan dari Allah. Doa dan dukungan kami akan selalu menemani saudara-saudara kita yang berada di Palestin, semoga mereka mendapatkan pertolongan yang mulia dan kemenangan yang agung dari Allah swt.

Yahudi Israel, Palestin, Mavi Marmara, Apa Lagi Selepas Ini?


Perdana Menteri Binyamin Netanyahu pada hari Selasa (26/10) memuji pasukan komando Tentera Laut yang menghentikan usaha aktivis IHH dari memasuki perairan Gaza pada 31 Mei lalu. Beliau berkata bahawa pasukan tenteranya adalah pahlawan yang sebenar. Beliau memuji mereka kerana usaha mereka untuk menggunakan cara yang "tidak berunsur kekerasan" untuk menghentikan kapal Mavi Marmara dan lima kapal yang lain dari melaksanakan misi mereka untuk memasuki Gaza yang dikuasai Hamas. Netanyahu berkeras mempertahankan tindakan komandonya walaupun seramai 9 aktivis kemanusiaan yang berada di atas kapal Mavi Marmara terbunuh akibat bedikan peluru komando Israel. Beliau berkata demikian dalam sebuah kunjungan khas ke Pengkalan Angkatan Laut Israel di Atlit pada Selasa (26 Oktober) lalu, di utara Haifa. Perdana Menteri Israel itu berkata lagi kepada tentera bahawa "tidak ada kekuatan angkatan laut di dunia" yang akan bertindak lebih beretika dan lebih baik daripada yang telah komando mereka lakukan.

Begitulah kenyataan angkuh PM Israel yang berterusan menghalalkan pembunuhan yang telah mereka lakukan di perairan antarabangsa. Mereka tidak akan pernah rasa bersalah membunuh nyawa manusia yang tidak berdosa samada aktivis kemanusiaan apatah lagi umat Islam di Palestin. Sikap kekejaman mereka ini bukanlahsuatu yang baru dalam sejarah kewujudan bangsa yahudi yang kejam ini. Apabila kita menelusuri sejarah orang-orang Yahudi ketika zaman Rasulullah saw. mereka memang suka membantah ajakan Nabi Muhammad Saw menuju jalan yang benar, justeru kita boleh melihat betapa angkuh dan keras hati mereka. Kebencian mereka terhadap Islam tidak akan pernah surut sampai bila pun.

Mereka tidak akan pernah rela mengalah kepada umat Islam, sehinggalah umat Islam mahu mengikuti hawa nafsu mereka. Rasa permusuhan yang ada dalam hati para Yahudi lebih keras dan kejam jika dibanding dengan musuh-musuh Islam yang lain.
Dalam Al Quran Allah swt. berfirman:
“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. (QS, 5:82)

Dalam Tafsir oleh Imam Al Alusi dijelaskan bahawa orang-orang Yahudi disifati oleh Allah sebagai asyaddannâs, kerana kufur mereka yang sudah sangat berlebihan, serta kebiasaan mereka berbohong dan mengikuti hawa nafsu. Bahkan dikatakan juga bahawa dalam pandangan mereka wajib memerangi orang-orang yang kontroversi dengan keinginan mereka. Selain orang Yahudi juga orang-orang musyrik yang menjadi musuh yang sangat keras bagi umat Islam. Namun, dalam ayat ini orang-orang Yahudi lebih didahulukan (disebut terlebih dahulu) dari pada orang-orang musyrik, Mengapa?

Menurut Al Imam Al Alusi dalam tafsirnya, orang-orang Yahudi disebut terlebih dahulu kerana kebiasaan mereka yang lebih suka memusuhi dulu/mencari masalah, dalam pendapat lain dikatakan kerana sifat kejelekannya lebih tinggi daripada yang lain.
Kita semua sekarang dapat melihat fakta kebencian mereka terhadap orang-orang Islam yang ada di Gaza. Bertahun-tahun Yahudi Israel menjajah, mengusir dan menyiksa rakyat Palestin. Pelbagai macam kecaman telah mereka dapat dari majotiri manusia di seluruh penjuru dunia, ratusan ribu orang berdemonstrasi di negara-negara Eropah, puluhan ribu orang berdemonstrasi di negara-negara Arab dan Asia Tenggara untuk mengecam kekejaman tentera Israel yang sangat didukung oleh Amerika dan sekutunya, tetapi mereka semakin menggila meluncurkan serangan-serangan ke pemukiman warga Gaza. Hatta aktivis kemanusiaan pun mereka bunuh dengan penuh rasa kebanggaan. Yahudi Israel benar-benar telah melanggar hak asasi antarabangsa, mereka juga telah melakukan kejahatan perang dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah, sekolah, university, pejabat milik PBB dan agensi kemanusiaan, pejabat para media massa, membunuh anak-anak serta membantai warga awam. Israel dan Amerika menuduh Hamas adalah kelompok teroris yang harus dihancurkan, sedangkan Israel dan AS yang sebenarnya lebih pantas disebut pengganas. Banyak fakta-fakta yang kuat yang boleh dijadikan penguat atas perkara ini, seperti pembunuhan ratusan ribu orang di Palestin. Sungguh sikap mereka sangat keji dan tidak manusiawi.

Kita masih belum mengetahui sampai bilakah mereka akan menghentikan kebiadaban mereka, apakah menunggu siksaan Allah yang akan segera datang untuk balasan bagi orang-orang yang zalim seperti mereka? Semog mereka segera mendapatkan siksaan dari Allah. Doa dan dukungan kami akan selalu menemani saudara-saudara kita yang berada di Palestin, semoga mereka mendapatkan pertolongan yang mulia dan kemenangan yang agung dari Allah swt.

Tuesday, October 26, 2010


Ketua Audit Negara, Tan Sri Ambrin Buang pada Isnin (25 Okt) mendedahkan bahawa hutang negara pada tahun lalu berjumlah RM362.39 bilion, iaitu paras yang paling tinggi dalam tempoh lima tahun.

Hutang itu mencakupi 53.7 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar(KDNK), kali pertama keadaan itu berlaku dalam sejarah negara, kata beliau dalam laporan tahunan terbaru yang di bentangkan di Parlimen semalam(25 Oktober).

Hutang merupakan senjata berbahaya yang menjadi alat negara-negara Kapitalis dalam menguasai negara-negara membangun. Hutang yang semakin meningkat akan semakin menyukarkan negara peminjam melunaskannya. Sangat mencekik darah, bahkan, ada negara yang sehingga terpaksa menggadaikan aset nasionalnya untuk membayar hutang tersebut. Ironinya, bukan semua hutang tersebut adalah kepunyaan pemerintah, malahan syarikat swasta juga turut menikmati ‘bantuan’ tersebut, sehingga negara terpaksa menjaminnya. Seorang penulis iaitu Jon Hanson dalam bukunya yang bertajuk Good Debt, Bad Debt telah mengibaratkan hutang sebagai kolesterol. Seperti kolesterol, hutang jika terlalu banyak boleh mendatangkan masalah kepada individu atau sesebuah negara, malah ada kalanya ia boleh membunuh.

Pada tahun 2007 sehingga 2009, seluruh dunia dikejutkan dengan krisis hutang global. Bermula dari negara kuasa ekonomi dunia, Amerika Syarikat (AS) sehinggalah krisis itu merebak ke seluruh dunia. Walaupun pada awalnya, ada yang meramalkan tahun 2010 merupakan tahun pemulihan krisis ekonomi dunia, namun krisis hutang terbaru yang melanda Eropah menggusarkan masyarakat dunia mengenai prospek pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada bulan Mei 2010 yang lalu, kesatuan Eropah telah meluluskan dana sebanyak 110 bilion euro atau RM466.4 bilion untuk menyelamatkan Greek. Ini termasuklah bantuan kewangan daripada Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) sebanyak 30 bilion euro (RM127 bilion). Jumlah dana yang luar biasa ini terpaksa dikeluarkan bagi membolehkan krisis itu tidak merebak ke negara-negara Eropah lain dan seterusnya ke seluruh dunia.

Model Ekonomi Baru?
Apakah model ekonomi yang ingin di bangunkan oleh Malaysia sebenarnya? Apakah kemajuan di nilai dengan jumlah hutang yang semakin membesar, memiliki bangunan-bangunan melangit atau melahirkan seramai mungkin jutawan bumiputra? Atau mencapai 30% kekayaan Negara di miliki oleh kaum bumiputra yang sehingga saat ini masih tidak tercapai sejak DEB diperkenalkan?

Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya Aina al-Khalal pernah berkata: "Kekuatan ekonomi kita terbengkalai. Kita hidup di bumi Allah yang paling strategik, paling baik dan subur. Bumi yang paling banyak galian yang tersimpan dalam perutnya dan kekayaan yang bertebaran di atasnya. Malangnya kita tidak menggerakkan kekayaan kita, tidak bertani di bumi kita, tidak menghasilkan keluaran daripada galian sedangkan bahan mentahnya dikeluarkan dari bumi kita…jadilah kita dalam banyak keadaan pengguna bukan pengeluar, pengimpot bukan pengilang. Kadang kala kita menghasilkan produk yang kita tidak memerlukannya dan kita abai menghasilkan barangan yang sangat kita perlukan. Kita berbangga dengan memiliki kereta-kereta mewah antarabangsa, sedang kita tidak tahu untuk membuat basikal sekalipun."

Belajar Ekonomi Dari Al Quran
Islam tidak menggalakkan umatnya untuk membiayai hidupnya dengan berhutang. Berhutang dalam Islam hanya diizinkan bila kita betul-betul menghadapi kesulitan ekonomi yang tidak dapat dielakkan. Itupun, hutang itu hendaklah diusahakan bersumber dari hutang yang terbebas dari nilai-nilai riba. Apakah hal ini diberi perhatian serius oleh pengurusan ekonomi negara dalam pengurusan kewangan Negara?
Al Quran telah merakamkan kisah pengurusan ekonomi bijak oleh Nabi Yusuf as. Ini terbukti dalam kisah yang dipaparkan al-Quran berhubung tawaran diberikan kepada Nabi Yusuf as. oleh Raja Mesir untuk bertindak sebagai Bendahara atau menteri kewangan Mesir.

Menurut riwayat, selepas dilantik menjadi menteri, Nabi Yusuf as. segera menyiapkan bekalan dan mengambil tindakan cukup terancang bagi menangani musim kemarau serta kebuluran yang akan melanda Mesir.

Sehubungan itu, rakyat Mesir digesa menanam gandum selama tujuh tahun berturut-turut. Gudang besar atau piramid dibina untuk menyimpan hasil tuaian gandum berserta tangkainya dan batangnya. Ini bertujuan mengekalkan kesegaran dan kelembapannya selain mengelakkan ia diserang ulat.Bekalan yang disimpan itu juga hanya dinikmati dalam kadar yang sedikit sepanjang tahun-tahun kemarau berikutnya, iaitu sekadar memenuhi keperluan dan untuk menghilangkan kelaparan. Selain itu, sebahagian kecil daripada gandum itu juga disimpan untuk dijadikan benih.

Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menyatakan, Nabi Yusuf as. sendiri, Raja Mesir dan tenteranya hanya makan sekali saja dalam sehari, iaitu pada waktu tengah hari bagi memastikan bekalan makanan mencukupi untuk rakyat Mesir menghadapi saat genting sepanjang tujuh tahun kemarau itu.
Negeri yang berjiran dengan Mesir seperti sebahagian negeri Syam dan Kan’aan (Palestin) turut menerima faedah daripada perancangan rapi negara Mesir ketika datangnya musim kemarau.

Mesir yang kaya dengan hasil buminya menjual bijirin, iaitu makanan asasi kepada negeri berkenaan untuk membantu mengatasi masalah kebuluran yang melanda rakyat.
Jelas daripada kisah kebijaksanaan pengurusan ekonomi Negara oleh Nabi Yusuf yang dipaparkan al-Quran itu antara langkah terbaik yang seharusnya diambil sebagai perancangan teliti dan pendekatan bijak seperti Malaysia, ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan tidak sewenangkan mengambil jalan berhutang sebagai langkah mengejar kemajuan.

Antara faktor yang menyebabkan sesebuah Negara hilang kawalan dalam pengurusan ekonominya sehingga menyebabkan hutang Negara tidak terkawal adalah kerana kelemahan dalam merancang perbelanjaan, ketidakupayaan mengawal kehendak diri, ketiadaan tabungan atau simpanan dan tidak menjadikan kesederhanaan sebagai peribadi kehidupan khususnya kalangan pemimpin Negara.Kesederhanaan adalah akhlak dalam Islam.

Justeru apabila perkara di atas berlaku, maka timbullah masalah dan kesulitan lain seperti bebanan hutang dan pinjaman yang tidak mampu untuk diuruskan dengan baik.
Al-Jahiz dalam bukunya, Al-Bukhala (The Misers) mengatakan, “Perbelanjaan menurut nafsu atau secara bermewah menjadi penghalang bagi perbelanjaan untuk melaksanakan kewajipan. Sebaliknya, perbelanjaan untuk tujuan melaksanakan hak serta kewajipan menjadi penghalang bagi perbelanjaan menurut nafsu. Anda mungkin mendapati kesilapan pada apa yang kukatakan ini, namun Mu’awiyah pernah mengatakan, “Aku tidak pernah melihat (wang) diboroskan tanpa tiadanya tanggungjawab yang diabaikan.”

Kalaulah pemerintah negara lebih peka terhadap konsep ekonomi Islam yang menggalakkan umatnya untuk hidup sederhana, maka dengan memanfaatkan seoptima mungkin sumber daya yang dianugerahkan Allah swt., maka tidak sepatutnya negara kita terus mengkoleksi hutang sepanjang hidupnya dengan dalih apapun. Usaha untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran negara dengan berhemah dan berjimat cermat, maka dengan sendirinya akan menghindarkan kita dari perangkap hutang luar negeri. Samada diakui atau tidak, bila ekonomi kita harus bergantung dengan hutang, maka dengan sendirinya kita telah mengundang campur tangan Negara / agensi asing mengambil kesempatan atas kelemahan ekonomi negara.

Disinilah sebenarnya kehinaan sesebuah negara bermula. Kenapa tidak? Apabila kita sudah terperangkap dalam hutang, dengan sendirinya bukan hutang material sahaja yang timbul, tetapi kita juga telah terjebak dalam hutang budi dan jasa. Apabila ini terjadi, maka dengan sendirinya kita harus memenuhi keinginan negara pemberi hutang tidak hanya terhadap syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian hutang (debt-agreement), tetapi juga terhadap konsekuensi yang terjadi akibat berhutang tersebut.

Hutang Negara Bertimbun?


Ketua Audit Negara, Tan Sri Ambrin Buang pada Isnin (25 Okt) mendedahkan bahawa hutang negara pada tahun lalu berjumlah RM362.39 bilion, iaitu paras yang paling tinggi dalam tempoh lima tahun.

Hutang itu mencakupi 53.7 peratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar(KDNK), kali pertama keadaan itu berlaku dalam sejarah negara, kata beliau dalam laporan tahunan terbaru yang di bentangkan di Parlimen semalam(25 Oktober).

Hutang merupakan senjata berbahaya yang menjadi alat negara-negara Kapitalis dalam menguasai negara-negara membangun. Hutang yang semakin meningkat akan semakin menyukarkan negara peminjam melunaskannya. Sangat mencekik darah, bahkan, ada negara yang sehingga terpaksa menggadaikan aset nasionalnya untuk membayar hutang tersebut. Ironinya, bukan semua hutang tersebut adalah kepunyaan pemerintah, malahan syarikat swasta juga turut menikmati ‘bantuan’ tersebut, sehingga negara terpaksa menjaminnya. Seorang penulis iaitu Jon Hanson dalam bukunya yang bertajuk Good Debt, Bad Debt telah mengibaratkan hutang sebagai kolesterol. Seperti kolesterol, hutang jika terlalu banyak boleh mendatangkan masalah kepada individu atau sesebuah negara, malah ada kalanya ia boleh membunuh.

Pada tahun 2007 sehingga 2009, seluruh dunia dikejutkan dengan krisis hutang global. Bermula dari negara kuasa ekonomi dunia, Amerika Syarikat (AS) sehinggalah krisis itu merebak ke seluruh dunia. Walaupun pada awalnya, ada yang meramalkan tahun 2010 merupakan tahun pemulihan krisis ekonomi dunia, namun krisis hutang terbaru yang melanda Eropah menggusarkan masyarakat dunia mengenai prospek pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada bulan Mei 2010 yang lalu, kesatuan Eropah telah meluluskan dana sebanyak 110 bilion euro atau RM466.4 bilion untuk menyelamatkan Greek. Ini termasuklah bantuan kewangan daripada Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) sebanyak 30 bilion euro (RM127 bilion). Jumlah dana yang luar biasa ini terpaksa dikeluarkan bagi membolehkan krisis itu tidak merebak ke negara-negara Eropah lain dan seterusnya ke seluruh dunia.

Model Ekonomi Baru?
Apakah model ekonomi yang ingin di bangunkan oleh Malaysia sebenarnya? Apakah kemajuan di nilai dengan jumlah hutang yang semakin membesar, memiliki bangunan-bangunan melangit atau melahirkan seramai mungkin jutawan bumiputra? Atau mencapai 30% kekayaan Negara di miliki oleh kaum bumiputra yang sehingga saat ini masih tidak tercapai sejak DEB diperkenalkan?

Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya Aina al-Khalal pernah berkata: "Kekuatan ekonomi kita terbengkalai. Kita hidup di bumi Allah yang paling strategik, paling baik dan subur. Bumi yang paling banyak galian yang tersimpan dalam perutnya dan kekayaan yang bertebaran di atasnya. Malangnya kita tidak menggerakkan kekayaan kita, tidak bertani di bumi kita, tidak menghasilkan keluaran daripada galian sedangkan bahan mentahnya dikeluarkan dari bumi kita…jadilah kita dalam banyak keadaan pengguna bukan pengeluar, pengimpot bukan pengilang. Kadang kala kita menghasilkan produk yang kita tidak memerlukannya dan kita abai menghasilkan barangan yang sangat kita perlukan. Kita berbangga dengan memiliki kereta-kereta mewah antarabangsa, sedang kita tidak tahu untuk membuat basikal sekalipun."

Belajar Ekonomi Dari Al Quran
Islam tidak menggalakkan umatnya untuk membiayai hidupnya dengan berhutang. Berhutang dalam Islam hanya diizinkan bila kita betul-betul menghadapi kesulitan ekonomi yang tidak dapat dielakkan. Itupun, hutang itu hendaklah diusahakan bersumber dari hutang yang terbebas dari nilai-nilai riba. Apakah hal ini diberi perhatian serius oleh pengurusan ekonomi negara dalam pengurusan kewangan Negara?
Al Quran telah merakamkan kisah pengurusan ekonomi bijak oleh Nabi Yusuf as. Ini terbukti dalam kisah yang dipaparkan al-Quran berhubung tawaran diberikan kepada Nabi Yusuf as. oleh Raja Mesir untuk bertindak sebagai Bendahara atau menteri kewangan Mesir.

Menurut riwayat, selepas dilantik menjadi menteri, Nabi Yusuf as. segera menyiapkan bekalan dan mengambil tindakan cukup terancang bagi menangani musim kemarau serta kebuluran yang akan melanda Mesir.

Sehubungan itu, rakyat Mesir digesa menanam gandum selama tujuh tahun berturut-turut. Gudang besar atau piramid dibina untuk menyimpan hasil tuaian gandum berserta tangkainya dan batangnya. Ini bertujuan mengekalkan kesegaran dan kelembapannya selain mengelakkan ia diserang ulat.Bekalan yang disimpan itu juga hanya dinikmati dalam kadar yang sedikit sepanjang tahun-tahun kemarau berikutnya, iaitu sekadar memenuhi keperluan dan untuk menghilangkan kelaparan. Selain itu, sebahagian kecil daripada gandum itu juga disimpan untuk dijadikan benih.

Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menyatakan, Nabi Yusuf as. sendiri, Raja Mesir dan tenteranya hanya makan sekali saja dalam sehari, iaitu pada waktu tengah hari bagi memastikan bekalan makanan mencukupi untuk rakyat Mesir menghadapi saat genting sepanjang tujuh tahun kemarau itu.
Negeri yang berjiran dengan Mesir seperti sebahagian negeri Syam dan Kan’aan (Palestin) turut menerima faedah daripada perancangan rapi negara Mesir ketika datangnya musim kemarau.

Mesir yang kaya dengan hasil buminya menjual bijirin, iaitu makanan asasi kepada negeri berkenaan untuk membantu mengatasi masalah kebuluran yang melanda rakyat.
Jelas daripada kisah kebijaksanaan pengurusan ekonomi Negara oleh Nabi Yusuf yang dipaparkan al-Quran itu antara langkah terbaik yang seharusnya diambil sebagai perancangan teliti dan pendekatan bijak seperti Malaysia, ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan tidak sewenangkan mengambil jalan berhutang sebagai langkah mengejar kemajuan.

Antara faktor yang menyebabkan sesebuah Negara hilang kawalan dalam pengurusan ekonominya sehingga menyebabkan hutang Negara tidak terkawal adalah kerana kelemahan dalam merancang perbelanjaan, ketidakupayaan mengawal kehendak diri, ketiadaan tabungan atau simpanan dan tidak menjadikan kesederhanaan sebagai peribadi kehidupan khususnya kalangan pemimpin Negara.Kesederhanaan adalah akhlak dalam Islam.

Justeru apabila perkara di atas berlaku, maka timbullah masalah dan kesulitan lain seperti bebanan hutang dan pinjaman yang tidak mampu untuk diuruskan dengan baik.
Al-Jahiz dalam bukunya, Al-Bukhala (The Misers) mengatakan, “Perbelanjaan menurut nafsu atau secara bermewah menjadi penghalang bagi perbelanjaan untuk melaksanakan kewajipan. Sebaliknya, perbelanjaan untuk tujuan melaksanakan hak serta kewajipan menjadi penghalang bagi perbelanjaan menurut nafsu. Anda mungkin mendapati kesilapan pada apa yang kukatakan ini, namun Mu’awiyah pernah mengatakan, “Aku tidak pernah melihat (wang) diboroskan tanpa tiadanya tanggungjawab yang diabaikan.”

Kalaulah pemerintah negara lebih peka terhadap konsep ekonomi Islam yang menggalakkan umatnya untuk hidup sederhana, maka dengan memanfaatkan seoptima mungkin sumber daya yang dianugerahkan Allah swt., maka tidak sepatutnya negara kita terus mengkoleksi hutang sepanjang hidupnya dengan dalih apapun. Usaha untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran negara dengan berhemah dan berjimat cermat, maka dengan sendirinya akan menghindarkan kita dari perangkap hutang luar negeri. Samada diakui atau tidak, bila ekonomi kita harus bergantung dengan hutang, maka dengan sendirinya kita telah mengundang campur tangan Negara / agensi asing mengambil kesempatan atas kelemahan ekonomi negara.

Disinilah sebenarnya kehinaan sesebuah negara bermula. Kenapa tidak? Apabila kita sudah terperangkap dalam hutang, dengan sendirinya bukan hutang material sahaja yang timbul, tetapi kita juga telah terjebak dalam hutang budi dan jasa. Apabila ini terjadi, maka dengan sendirinya kita harus memenuhi keinginan negara pemberi hutang tidak hanya terhadap syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian hutang (debt-agreement), tetapi juga terhadap konsekuensi yang terjadi akibat berhutang tersebut.

Monday, October 25, 2010


Baru-baru ini penulis dan keluarga menziarahi sebuah keluarga. Saat berada di rumah mereka, ahli keluarga mereka berhimpun di hadapan televisyen, menonton sebuah rancangan realiti TV, “Mari Menari”. Begitulah kebiasaan masyarakat menghiburkan hati mereka. Baru kami duduk seketika sambil menikmati juadah yang dihidangkan, anak sulung penulis yang berusia 6 tahun, Ahmad Ridhwan Husaini merasa tidak selesa dengan cerita yang mereka tonton, Ahmad Ridhwan berdiri seraya berkata:

“ Kenapa tengok cerita tak soleh, saya malulah nak tengok cerita macam ni!, Abi selalu kata tak baik tengok cerita tak soleh, nanti hati kotor”

Semua yang ada di hadapan TV tergamam seketika sambil memandang Ahmad Ridhwan. Penulis dan isteri sekadar tersenyum. Anak kecil ternyata berani menyampaikan hakikat kebenaran. Patutlah Rasulullah saw. bersungguh mentarbiah para pemuda seperti Saidina Ali ra. Kerana pada jiwa pemuda ada keberanian, berani menyampaikan risalah islam, dakwah Ilallah.

Semoga anak penulis terdidik dengan iman dan berani menyampaikan dakwah. Bermula sebagai sang da’i kecil!

Ya! Kita adalah pendakwah. Tugas semua muslimin adalah sebagai Da'i. Kita tidak boleh menyerahkan urusan dakwah hanya kepada menteri yang jaga agama Islam semata. Kita tidak boleh menyerahkan urusan dakwah hanya kepada para ulama, imam masjid dan para ustaz semata. Mereka ada pertanggungjawaban, kita juga ada pertanggungjawaban. Menyeru kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada agama Allah adalah tugas kita bersama. Kita mesti berfungsi sebagai da’i kerana tugas menyeru kepada kebaikan dan keimanan adalah tugas mulia, mewarisi tugas para nabi.

Kita semua harus menjadi penolong agama ini. Jangan hanya menjadi soleh peribadi,tetapi jadilah penyoleh (musleh) kepada umat ini. Umat ini sedang derita, kehilangan sahsiah dan jatidiri sebagai muslim, apatah lagi sebagai da’i. Justeru mari kita tingkatkan diri kita menjadi da’i, penolong kepada agama Allah swt.

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (As Shaff: 14)

Justeru kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka mari kita semua bergerak untuk menolong agama Allah ini dengan menggerakan seluruh potensi yang kita miliki untuk menyampaikan agama Allah, baik melalui ucapan, perbuatan, jiwa, dan harta benda. Kalau kita ada anak, didiklah mereka dengan kefahaman Islam yang sebenar, kalau kita mempunyai rakan dan kawan, ajak mereka mengikuti program-program keislaman.

Pelajaran penting dari surah ayat di atas adalah, peringatan kepada umat Islam agar belajar dari karektor orang Yahudi yang memiliki komitmen terhadap agama yang sangat rendah. Oleh sebab itu Amru Khalid menyatakan pentingnya bagi umat Islam untuk menyatukan barisan membela agama Allah dari orang-orang yang ingin memadamkan cahayanya. Dan perjuangan ini tidak akan berhasil, jika penghayatan umat Islam terhadap ajarannya serta semangat dakwah dan jihadnya rendah. Dengan sangat menarik, Amru Khalid mengatakan solat dan puasa saja tidak cukup. Membaca Al-Quran saja tidak cukup, sehingga kita benar-benar menghayati agama Allah ini. Kata Amru Khalid, “Engkau harus menjadi penolong Allah. Sebuah ungkapan yang paling indah, ketika di akhir surah shaf ayat 14, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Agama Allah (kunu anshara Allah).Dengan kata lain, beragama tidak cukup hanya melaksanakan ibadah mahdah, solat, puasa, zakat, haji, zikir dan ritual-ritual lainnya. Rugilah orang yang hanya memahami agama sebatas ini. Sedangkan, beragama sesungguhnya adalah memperjuangkan sesuatu yang terbaik buat agama Allah dan umatnya. Sebuah perjuangan untuk membuktikan bahawa Islam adalah jalan hidup terbaik di muka bumi ini.”

Berbuatlah apa yang kita mampu, dengan wang dan harta kita, dengan buah fikiran kita, dengan kudrat, tenaga dan amal kita.

Da'i dan Penolong Agama Allah


Baru-baru ini penulis dan keluarga menziarahi sebuah keluarga. Saat berada di rumah mereka, ahli keluarga mereka berhimpun di hadapan televisyen, menonton sebuah rancangan realiti TV, “Mari Menari”. Begitulah kebiasaan masyarakat menghiburkan hati mereka. Baru kami duduk seketika sambil menikmati juadah yang dihidangkan, anak sulung penulis yang berusia 6 tahun, Ahmad Ridhwan Husaini merasa tidak selesa dengan cerita yang mereka tonton, Ahmad Ridhwan berdiri seraya berkata:

“ Kenapa tengok cerita tak soleh, saya malulah nak tengok cerita macam ni!, Abi selalu kata tak baik tengok cerita tak soleh, nanti hati kotor”

Semua yang ada di hadapan TV tergamam seketika sambil memandang Ahmad Ridhwan. Penulis dan isteri sekadar tersenyum. Anak kecil ternyata berani menyampaikan hakikat kebenaran. Patutlah Rasulullah saw. bersungguh mentarbiah para pemuda seperti Saidina Ali ra. Kerana pada jiwa pemuda ada keberanian, berani menyampaikan risalah islam, dakwah Ilallah.

Semoga anak penulis terdidik dengan iman dan berani menyampaikan dakwah. Bermula sebagai sang da’i kecil!

Ya! Kita adalah pendakwah. Tugas semua muslimin adalah sebagai Da'i. Kita tidak boleh menyerahkan urusan dakwah hanya kepada menteri yang jaga agama Islam semata. Kita tidak boleh menyerahkan urusan dakwah hanya kepada para ulama, imam masjid dan para ustaz semata. Mereka ada pertanggungjawaban, kita juga ada pertanggungjawaban. Menyeru kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada agama Allah adalah tugas kita bersama. Kita mesti berfungsi sebagai da’i kerana tugas menyeru kepada kebaikan dan keimanan adalah tugas mulia, mewarisi tugas para nabi.

Kita semua harus menjadi penolong agama ini. Jangan hanya menjadi soleh peribadi,tetapi jadilah penyoleh (musleh) kepada umat ini. Umat ini sedang derita, kehilangan sahsiah dan jatidiri sebagai muslim, apatah lagi sebagai da’i. Justeru mari kita tingkatkan diri kita menjadi da’i, penolong kepada agama Allah swt.

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: "Kamilah penolong-penolong agama Allah", lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. (As Shaff: 14)

Justeru kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka mari kita semua bergerak untuk menolong agama Allah ini dengan menggerakan seluruh potensi yang kita miliki untuk menyampaikan agama Allah, baik melalui ucapan, perbuatan, jiwa, dan harta benda. Kalau kita ada anak, didiklah mereka dengan kefahaman Islam yang sebenar, kalau kita mempunyai rakan dan kawan, ajak mereka mengikuti program-program keislaman.

Pelajaran penting dari surah ayat di atas adalah, peringatan kepada umat Islam agar belajar dari karektor orang Yahudi yang memiliki komitmen terhadap agama yang sangat rendah. Oleh sebab itu Amru Khalid menyatakan pentingnya bagi umat Islam untuk menyatukan barisan membela agama Allah dari orang-orang yang ingin memadamkan cahayanya. Dan perjuangan ini tidak akan berhasil, jika penghayatan umat Islam terhadap ajarannya serta semangat dakwah dan jihadnya rendah. Dengan sangat menarik, Amru Khalid mengatakan solat dan puasa saja tidak cukup. Membaca Al-Quran saja tidak cukup, sehingga kita benar-benar menghayati agama Allah ini. Kata Amru Khalid, “Engkau harus menjadi penolong Allah. Sebuah ungkapan yang paling indah, ketika di akhir surah shaf ayat 14, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Agama Allah (kunu anshara Allah).Dengan kata lain, beragama tidak cukup hanya melaksanakan ibadah mahdah, solat, puasa, zakat, haji, zikir dan ritual-ritual lainnya. Rugilah orang yang hanya memahami agama sebatas ini. Sedangkan, beragama sesungguhnya adalah memperjuangkan sesuatu yang terbaik buat agama Allah dan umatnya. Sebuah perjuangan untuk membuktikan bahawa Islam adalah jalan hidup terbaik di muka bumi ini.”

Berbuatlah apa yang kita mampu, dengan wang dan harta kita, dengan buah fikiran kita, dengan kudrat, tenaga dan amal kita.

Thursday, October 21, 2010


Pada petang Rabu (20 Okt) yang lepas, penulis diamanahkan sebagai moderator Forum Perkongsian Pengalaman Kecemerlangan di Dewan Besar Kolej Teknologi Darulnaim. 3 ahli panel yang wibawa digabungkan bagi menggarap tajuk tersebut, Ustaz Muhammad Awang, pensyarah KTD, Sdr. Mohd Naim, Alumni KTD dan Dublin College Ireland yang juga merupakan mantan Presiden Kelab Fasilitator Harapan (KAFAH) 2008 KTD. Manakala panel ketiga, Sdr Wan Mohd Nazwandi, mantan Presiden MPP KTD 2008, alumni KTD dan Teeside University UK.

Penulis kongsikan pandangan dan cetusan hikmah dari panel pertama, Ustaz Muhamad Awang. Beliau adalah Penolong Pengurus HEA KTD, syuyukh yang berusia 59 tahun, 22 tahun berpengalaman sebagai guru, aktif dengan kerja-kerja dakwah dan tarbiah, sentiasa memimpin para mahasiswa KTD dengan kegiatan kemasyarakatan dari Kota Bharu sehingga ke dakwah orang asli di Gua Musang. Beliau tidak pernah berhenti untuk bekerja di jalan Allah. Pernah penulis bersembang dengan beliau, katanya, saya bekerja di KTD bukan untuk mencari duit, tapi untuk memaksimakan baki hidup saya dengan kerja-kerja mendidik pemuda dan kerja-kerja dakwah. KTD memang lubuk untuk tujuan tersebut. Subhanallah, cukup jelas perjuangan beliau, menjadi ikhtibar buat kita semua.

Ustaz Muhammad Awang berkongsi pengalaman beliau, sejak bergelar pelajar, mahasiswa sehinggalah saat ini. Beliau merumuskan permasalahan utama mahasiswa muslim hari ini adalah masalah sikap negatif yang dominan dalam diri. Apabila sikap seseorang itu tidak betul, maka seluruh aktiviti kehidupannya banyak yang tidak betul. Sikap malas, suka menangguh, sikap tak apa, sikap acuh tak acuh, tidak bersidiplin dan sebagainya telah menjadi barah menguasai mahasiswa hari ini. Berdasarkan pengalaman beliau, pelajar yang sentiasa bermasalah bukan kerana mereka tidak bijak, sebaliknya adalah kerana mereka memiliki sikap yang tidak betul.

Pandangan Ustaz Muhammad Awang memang tepat. Persoalan sikap sebenarnya mulai menjadi fokus pembahasan dalam ilmu sosial kemanusiaan semenjak awal abad 20. Secara bahasa, Oxford Advanced Learner Dictionary (Hornby, 1974) mencantumkan bahawa attitude, berasal dari bahasa Itali "attitudine" iaitu "Manner of placing or holding the body, dan Way of feeling, thinking or behaving".

Definisi lain adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara merasakan, jalan fikiran, dan perilaku. Kata ini boleh juga dimaknai sebagai perasaan seseorang tentang objek, aktiviti, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau nuetral) seseorang pada sesuatu.

Sebenar Islam lebih awal membicarakan permasalahan sikap manusia, khususnya sikap manusia terhadapa tuhannya. Malahan Islam sendiri memberikan penyelesaian total bagaimana manusia sewajarnya membentuk sikap dan jatidiri mereka yang akhirnya akan melahirkan personaliti muslim yang wibawa.
Keseluruhan ajaran Islam adalah untuk membentuk perilaku manusia yang baik. Sabda Rasululullah saw.:

”Aku diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia.”

Sikap melahirkan kelakuan. Kelakuan yang dilazimi secara berterusan akan membentuk personaliti. Personaliti itu pula adalah sebahagian daripada akhlak. Inilah hujung akhir atau tujuan beragama. Sabda Rasulullah saw:

“Mukmin yang terbaik, ialah mukmin yang baik pekertinya.”

Berikut penulis kongsikan tips-tips membentuk sikap positif, sikap yang betul. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa sekalian.

Petua 1 : Jangkakan Kejayaan

Hukum minda mengatakan apa yang dijangkakan berkemungkinan besar akan berlaku. Oleh itu, daripada membuang masa menjangkakan kegagalan kenapa tidak jangkakan kejayaan. Sekiranya anda jangkakan kejayaan, fokus anda pastinya hanya kepada cara untuk berjaya. Anda gambarkan hanya nikmat dan erti sebuah kejayaan, maka secara tidak langsung anda akan menggarap sikap positif. Malangnya dalam kehidupan ini kita sering takutkan kegagalan. Cara fikir kita menjurus ke arah itu. Oleh itu yang tergambar dipemikiran kita hanyalah halangan dan rintangan serta kepayahan. Dalam memburu kejayaan anda tidak boleh putus harapan. HARAPAN adalah satu anugerah yang cukup besar Allah berikan kepada manusia.

Manusia biasanya membangun ketahap yang mereka jangkakan atau yang orang lain jangkakan terhadap mereka. Oleh itu jangkakan kejayaan dalam setiap usaha yang anda lakukan. Kalau anda perlu ubah perancangan untuk mencapai sasaran, maka ubahlah. Pastikan juga anda bertindakbalas secara positif terhadap perkara-perkara yang mungkin membantutkan kejayaan tersebut. Lihat diri anda sebagai seseorang yang pasti merealisasikan harapan yang digenggam.

Apabila kita rasakan yang kita tidak punya masa depan, tiada harapan untuk maju, tiada peluang untuk meningkatkan keupayaan maka ia akan menjurus kita kepada satu sikap negatif iaitu sikap malas.

Petua 2 : Lakunkan Watak Orang Cemerlang

Tidak dapat dinafikan setiap manusia mempunyai kelemahan dan kekuatannya tersendiri. Sebab itulah untuk berjaya kita mesti mempunyai model ikutan (role model) yang boleh ditauladani.

Cuba lihat senario berikut, katakanlah anda sebagai seorang pelajar, telah dipilih untuk berlakun dalam sebuah filem tempatan. Kisahnya berkisar kehidupan pelajar-pelajar sekolah dan anda telah dipilih sebagai pelakun utama. Bayarannya cukup lumayan iaitu RM10,000 dan nama anda juga akan dikenali ramai setelah filem ini ditayangkan. Anda dikehendaki melakunkan watak pelajar cemerlang. Syarat untuk anda kekal sebagai pelakun cuma dua iaitu, yang pertama anda mestilah menjaga disiplin dan masa anda. Maknanya, apabila pergambaran bermula jam 5 petang maka anda mesti berada dilokasi sebelum masa tersebut. Yang keduanya pula, anda mesti menghayati watak pelajar cemerlang sepenuhnya. Sekiranya pengarah tidak berpuas hati dengan anda, dia akan gugurkan nama anda dari senarai pelakun pada bila-bila masa. Pengarah tidak risau sebab anda pelakun baru, satu ditolak berpuluh akan memohon untuk berlakun.

Kalau anda berada dalam situasi di atas, apa tindakan anda? Saya yakin anda akan mula meneliti dan memahami plot filem tersebut bersungguh-sungguh. Anda mula menghafal skrip yang diberikan ayat demi ayat biarpun ketebalannya mencecah ratusan muka surat. Anda akan mula menjiwai dan menghayati watak pelajar cemerlang yang diberikan kepada anda. Anda akan tiru gaya, percakapan dan cara hidup mereka. Pendek kata anda mahu penonton lihat betapa realistiknya lakunan anda. Anda mahu dikenali selepas usaha anda ini. Anda mahukan ganjaran wang RM10,000 yang dijanjikan kepada anda.

Tidakkah anda terfikir betapa beruntungnya kalau anda lakunkan perkara yang serupa setiap hari dalam hidup anda. Kenapa mesti anda bersungguh-sungguh dalam lakunan filem? Tidakkah anda sedar bahawa kita semuanya pelakun di pentas dunia atau di pentas kehidupan. Kenapa tidak lakunkan watak orang cemerlang itu hari ini. Anggapkan seolah-olah anda berhadapan dengan kamera. Kalau anda seorang pelajar, maka bertindaklah seperti pelajar cemerlang di sekolah anda sekarang! Sekiranya anda seorang pekerja, bertindaklah seolah-olah anda pekerja cemerlang sekarang! Mula mengurus masa secara berkesan, menglibatkan diri secara aktif, berperibadi mulia seolah-olah anda sememangnya cemerlang. Lakukannya setiap hari dan hasilnya nanti anda akan perolehi apa yang diperolehi oleh pelajar cemerlang lainnya. Lebih malang lagi kalau anda tidak mahu menjadi pelakun itu hari ini maka Allah akan pilih orang lain untuk menggantikan tempat anda. Orang lainlah nanti yang akan berjaya. Mereka akan jadi pemimpin, jurutera, ulamak, peguam dan sebagainya. Orang lain yang akan dikenali dan nama mereka disebut-sebut sebagai orang yang membawa perubahan dalam masyarakat. Orang lain yang akan memperolehi pendapatan bukan sekadar RM10,000 tetapi mungkin lebih tiap-tiap bulan.

Anda tidak punya pilihan lain. Untuk berjaya anda mesti mula berlakun hari ini. Hayati watak orang cemerlang. Berfikirlah, bercakaplah dan bertindaklah seperti mereka yang cemerlang. Lama kelamaan tabiat cemerlang akan sebati dengan kehidupan harian anda. Ia akan menjadi sikap baru anda. Anda akan dapati mereka disekeliling anda menyedari yang anda kini bersikap positif. Setiap kebaikan yang bakal anda perolehi hasil lakunan positif anda ini membuatkan anda tidak mahu lagi kembali kepada sikap negatif anda sebelum ini. Anda mula memikirkan untuk hidup dalam kelompok dan persekitaran baru. Apa anda tunggu lagi? Lakunkanlah watak orang cemerlang itu sekarang dengan memerhatikan model ikutan anda.

Petua 3 : Ubah Penampilan Diri
Sikap positif terserlah melalui penampilan diri yang positif. Kita mudah mengenali mereka yang bersikap positif melalui percakapannya, pakaiannya, rambutnya, kasutnya, gayanya dan sebagainya. tetapi kita lupa, sebenarnya kita mampu melakukan sebaliknya iaitu membina sikap positif melalui penampilan yang positif. Ambil contoh yang paling mudah, anda telah dijemput ke satu majlis pelancaran oleh seorang rakan. Anda mengenakan baju biasa sahaja dengan berbaju kemeja lengan pendek dan berseluar kasual. Sampai sahaja di sana, anda lihat hampir kesemua mereka yang hadir lengkap berbaju batik atau berkot dan bertali leher. Apa perasaan anda? Saya yakin walau bagaimana positif pun sikap anda, anda pasti rasa bersalah dan rendah diri. Berbeza pula bentuk perasaan anda sekiranya anda hadir dengan pakaian yang rapi, segak, kemas dan bergaya. Anda pasti rasa penuh yakin dan positif. Begitulah besarnya pengaruh penampilan diri dalam membentuk sikap positif dan emosi anda. Cuba fikirkan sejenak bagaimana perasaan anda apabila anda mengenakan baju baru ke pejabat. Anda rasa lebih bersemangat dan yakin.
Kemas, bersih dan rapi tidak semestinya berjenama. Tidak salah mempunyai pakaian dan aksesori yang berjenama sekiranya anda mampu tetapi ia bukannya suatu kemestian. Jangan pula seperti kata pepatah 'biar papa asal bergaya'. Anda perlu ingat bahawa pelaburan yang telah anda buat dalam membentuk penampilan diri atau imej yang positif mestilah membawa pulangan yang setimpal atau berbaloi. Kalau anda melaburkan wang ringgit untuk membentuk imej diri semata-mata untuk bergaya dan menunjuk-nunjuk, maka pelaburan itu merugikan anda. Pelaburan yang dibuat mestilah mampu menjadikan anda lebih positif dan produktif. Sebab itu ramai jurujual profesional mempunyai penampilan diri yang positif. Mereka dilatih untuk berkeadaan sedemikian. Mereka meraih keuntungan dan pendapatan dengan mempunyai penampilan positif. Mereka mempengaruhi pelanggan dengan penampilan diri begitu.
Beberapa perkara yang mesti diperhatikan dalam membentuk penampilan diri:
Potongan rambut - Potongan yang sesuai dengan peranan, kemas dan menarik.
Pilihan warna dan corak - Pilihan warna yang kena pada tempat dan masa serta 'matching'.

Jenis pakaian - Sama ada batik, kasual, sukan, kot dan sebagainya.
Kemas dan rapi - Sentiasa digosok rapi.
Kasut - Kasut yang sesuai dengan tujuan kehadiran kita di satu-satu tempat.
Aksesori - Jam tangan, beg, gelang dan rantai (bagi wanita), haruman dan lain-lain.
Jenama - Bukan perkara utama tetapi digalakkan bagi yang mampu.
Kesihatan diri - Keceriaan wajah, kelihatan sihat, kuku, kulit dan sebagainya.
Gaya - Cara berjalan, bercakap, ketawa dan mimik muka.
Senyum - Rahsia utama penampilan diri ialah senyuman yang terukir.

Tuntutan penampilan diri ini berbeza-beza mengikut kedudukan anda dalam masyarakat dan karier yang anda ceburi.

Walau siapa anda, sama ada sedar atau tidak anda tetap dinilai oleh manusia lain melalui penampilan diri. Sebab itu permohonan untuk ke satu-satu pekerjaan perlu melalui proses temuduga. Mereka mahu melihat calon-calon secara terus bukan sekadar untuk menguji kebijaksanaan seseorang pemohon tetapi juga untuk melihat penampilan diri yang melambangkan sikap dan peribadi seseorang. Penampilan diri positif perlu dipatuhi oleh semua golongan masyarakat termasuk pelajar, ibu bapa, pekerja, eksekutif, pemimpin dan sebagainya.

Petua 4 : Berkawan Dengan Orang Berjaya

Rasulullah s.a.w sendiri pernah bersabda, "kalau mahu kenal seseorang itu maka kenallah kawan-kawannya". Oleh itu sekiranya anda memilih kawan yang positif, bergaul dengan mereka yang berjaya, banyak berbincang tentang apa yang mahu dicapai dimasa hadapan; pastinya ia akan mempengaruhi pemikiran dan tindakan harian anda. Pastinya anda turut terdorong untuk mencapai kejayaan dalam hidup anda pula. Mereka yang gagal hanya akan mampu menceritakan kisah-kisah kegagalan mereka sedang mereka yang berjaya pula akan menceritakan kisah-kisah kejayaan mereka.
Untuk berjaya anda perlu berkawan dengan mereka yang telah berjaya. Belajar dari pengalaman dan pengetahuan mereka. Belajar tentang cara mereka membentuk personaliti dikalangan masyarakat. Orang yang berjaya selalunya mempunyai personaliti dan karisma yang mengkagumkan. Personaliti dan karisma ini bukannya semula jadi sebaliknya mereka berusaha membinanya. Kalau mereka boleh, anda juga boleh melakukannya.

Petua 5 : Dalami Ilmu Kecemerlangan

Semangat ada ketikanya naik dan ada ketikanya luntur. Ada ketikanya kita terlupa tentang matlamat yang dikejar disebabkan oleh pelbagai urusan dan aktiviti lain. Ada ketikanya juga diri terasa malas dan bosan. Semuanya ini adalah lumrah hidup seorang manusia. Untuk mengekalkan semangat dan membina sikap positif maka anda perlulah sentiasa mendalami ilmu kecemerlangan diri. Anda boleh mendalaminya dengan banyak membaca buku-buku motivasi, berbincang dengan rakan-rakan tentang perancangan anda, menghadiri program dan ceramah motivasi. Anda juga perlu mendengar kaset-kaset motivasi dan mendapatkan bahan-bahan daripada internet. Semakin bertambahnya ilmu kecemerlangan diri didada maka semakin positif dan matang fikiran anda.

Petua 6 : Fokus Kepada Apa Yang Anda Mahukan

Anda sering mendengar bahawa sikap positif lahir dari pemikiran yang positif. Namun begitu fahamkah anda apa yang dikatakan fikir positif itu? Dalam hidup kita, kita hanya akan bertindak dan berusaha mengejar apa yang ada dalam fikiran kita. Iaitu apa yang terlintas, ternampak dan tergambar di fikiran.

Sebagai contoh mari kita lakukan aktiviti yang cukup mudah. Keluarkan sehelai kertas sekarang dan lakarkan suasana di sebuah pantai yang indah permai. Ambillah masa lebih kurang 5 minit untuk anda menyiapkan lukisan ini. Jangan pedulikan sama ada lakaran itu cantik atau tidak, lakarkan sahaja apa yang tergambar di fikiran anda tentang suasana di pantai.

Baik sekarang saya tanya anda, ada atau tidak lakaran kapalterbang di dalam lukisan itu? Ada atau tidak jeti dari tepi pantai sampai ke tengah laut? Ada atau tidak budak menjual air? Kalau tiada maka kenapa begitu? Jawapannya sebab anda tidak terfikir tentangnya. Atau lebih tepat lagi anda tidak langsung tergambar tentangnya. Oleh itu bolehlah dibuat kesimpulan bahawa kalau kita tidak tergambar akan sesuatu maka kita tidak mungkin dapat menghasilkannya.

Begitulah dari aspek kecemerlangan diri, untuk anda menjadi orang berjaya anda mesti gambarkan diri anda seorang yang berjaya. Anda mesti mampu melihat apa yang mahu dilakukan mulai hari ini untuk menjadi orang berjaya.

Fikirkan pula, positifkah anda apabila anda berkata:

- Mulai hari ini aku tidak malas lagi.
- Mulai hari ini aku tidak mahu tinggal solat lagi.
- Aku tidak mahu main-main dalam kelas lagi.
- Aku tidak mahu lawan cakap ibu bapa lagi.

Positifkah anda? Jawapannya ialah tidak! Hasrat anda memang baik tetapi fikiran anda negatif sebab anda fokus kepada apa yang anda tidak mahu. Anda tergambar bagaimana anda main-main dalam pekerjaan. Anda terbayang bagaimana anda melawan cakap ibu bapa, ketua dan sebagainya. Kalaulah ini yang tergambar maka inilah juga yang akan terhasil! Anda menghasilkan sesuatu yang negatif sedangkan hasrat anda baik.

Oleh sebab itu anda perlu ubah gambaran minda anda kepada gambaran yang positif dengan mengubah ucapan anda seperti berikut:

- Mulai hari ini aku seorang yang rajin.
- Mulai hari ini aku solat lima waktu.
- Aku akan tumpu pada guru dalam kelas.
- Aku ikut cakap ibu bapa.

Lihat, kata-kata di atas membawa maksud yang sama tetapi dari sudut yang positif. Maka yang tergambar juga adalah gambaran yang positif. Kalau yang positif anda nampak maka positiflah juga tindakannya nanti. Memanglah anda mungkin tidak berubah dengan hanya sekali, dua kali atau sepuluh kali berkata-kata secara positif. Tetapi kalau setiap hari dan beratus-ratus kali anda amalkan dalam hidup anda maka satu hari nanti tanpa anda sedari anda menjadi orang yang positif. Oleh itu ingatlah… fokus kepada apa yang anda mahukan!

Petua 7 : Kejayaan Silam Membarai Diri

Dalam hidup kita ini pasti ada sekali dua kita mencipta kejayaan sama ada kecil atau besar. Waktu kecil dulu mungkin kita pernah tewaskan rakan-rakan dalam suatu permainan dan kita berbangga dengannya. Mungkin juga kita pernah dulunya dipuji atas pencapaiaan, kualiti kerja atau kerajinan kita. Mungkin kita pernah menerima anugerah sebagai pemenang dalam apa jua pertandingan. Mulai hari ini cuba ingatkan kembali sebanyak mungkin kenangan manis ini dan senaraikan dalam diari anda. Setiap kali anda rasa tertekan, negatif, malas, bosan dan sebagainya maka bacalah diari anda ini dan hayati semula saat-saat tersebut. Gambarkan dengan jelas apa yang berlaku ketika itu. Rasakan apa yang anda rasakan ketika itu. Semangat anda akan membara sekiranya anda lakukannya bersungguh-sungguh. Semangat untuk kekal cemerlang ini akan menjana sikap yang positif.

Tidak kira betapa gagalnya anda rasa hidup ini namun pasti pernah sekurang-kuangnya sekali anda pernah dipuji atas kebaikan dan kejayaan silam.

Lakukan perkara berikut, sediakan satu buku kecil dan senaraikan semua kejayaan anda sejak dari dahulu hingga ke hari ini, sama ada kecil atau besar. Kemudian baca dan hayati apa yang anda tulis itu satu persatu, gambarkan keadaan ketika itu, rasakan perasaan anda ketika itu dan dengar apa yang anda dengar ketika itu. Lakukannya dengan penuh kesungguhan dan rasakan satu getaran perasaan yang positif yang mengalir dalam setiap urat nadi anda. Sentiasa kemas kini buku kecil anda ini dengan kejayaan-kejayaan baru. Ia adalah sumber tenaga dan kekuatan anda.

Anda mungkin tidak mengingati kesemuanya, tidak mengapa, ambil masa anda. Anda boleh tambah senarai kejayaan anda pada bila-bila masa sahaja.

Satu tabiat yang baik, mulai hari ini rakamkan setiap peristiwa penting dalam hidup anda sama ada melalui gambar atau rakaman video.

Setiap kali anda rasa tertekan, anda rasa tidak dihargai, anda rasa putus asa – lihat kembali buku kecil dan rakaman anda ini.


Petua 8 : Saranan Diri Positif

Untuk kekal dalam sikap positif anda perlu saran diri anda dengan katajaya yang merangsang jiwa dan fikiran. Anda juga boleh gunakan petikan mutiara kata daripada ahli ilmu, petikan al-quran serta hadith. Dengan melazimkan hidup anda berpandukan katajaya dan petikan-petikan ini maka ia memberi anda kekuatan untuk menyahut cabaran dan mengatasi segala masalah.

Anda juga boleh cipta sendiri katajaya itu, misalnya:

“Kalau orang lain boleh.. Aku juga BOLEH!”
“Setiap kata-kata pasti akan dikota!”
“I’m the best!”
“I can do it!”

Jadikan kata-kata ini sebagai sebahagian dari hidup anda. Saran diri anda setiap hari dengan kata-kata ini hingga ia lazim dalam minda anda.

Petua 9 : Soal Diri Dengan Soalan Positif

Dalam sehari anda menyoal beribu-ribu soalan kepada diri anda, daripada soalan yang mudah-mudah hinggalah kepada soalan-soalan yang membentuk masa depan anda. Anda mungkin bertanya soalan-soalan mudah seperti hari ini nak pakai baju apa? Nak makan di mana? Nak keluar denagn siapa? Nak balik pukul berapa? Dan sebagainya. Soalan-soalan ini tidak menjejaskan kehidupan dan peribadi anda. Tetapi ada ketikanya anda menyoal diri dengan soalan-soalan yang boleh memberikan kesan terhadap hidup anda seperti, Nak ambil kursus apa? Nak belajar lama mana? Nak rebut peluang atau tidak? Dan sebagainya.

Orang berjaya menyoal diri dengan soalan-soalan yang boleh memajukan dirinya seperti:

- Apa hikmah disebalik ujian Allah ini?
- Apa lagi yang boleh aku buat untuk jadi lebih baik?
- Apa yang belum aku selesaikan lagi?
- Apakah setakat ini sahaja kemampuan diri yang dianugerahkan oleh Allah kepada aku?
- Apakah aku mahu menyerah hanya dengan kegagalan sementara ini?

Semua soalan ini menjadikan anda lebih positif terhadap apa yang berlaku. Soalan yang diajukan akan membina kekuatan dalaman anda. Semakin berkualiti soalan yang dibentuk semakin berkualitilah diri anda.

Perbezaan antara seorang insan dengan insan yang lain ialah soalan lazim yang secara konsisten terbit difikiran. Manusia lemah sering mengutuk dan memperkecilkan dirinya sendiri. Mereka mungkin berkata:

- Nak buat macam mana aku ni lemah.
- Engkau lain aku lain.
- Engkau bolehlah aku ni siapa.
- Dah memang nasib aku begini, terima ajer lah..
- Buat berkali-kali pun gagal juga baik tak payah..
- Dah tahu diri tu bodoh buat apa tunjuk pandai.

Soalan yang positif akan:

- Megubah persepsi dan cara fikir kita
- Mengubah fokus kita
- Memberikan sumber kekuatan baru kepada kita


Petua 10 : Dapatkan Model Ikutan

Model ikutan adalah seseorang yang anda kagum dengan pencapaiannya dan mahu mengikuti jejak langkahnya. Dapatkan beberapa model ikutan terutamanya mereka yang telah berjaya dalam bidang yang anda mahu ceburi.

Namun begitu sebagai orang Islam, model ikutan kita yang pertama pastilah Nabi Muhammad S.A.W.

Selain daripada Nabi s.a.w yang lain semuanya ada kelemahan. Malahan kita tidak boleh nafikan bahawa ulamak juga ada kelemahan sebab itu pendapat ulamak secara ijmak lebih diterima pakai dalam Islam berbanding pendapat hanya seorang ulamak sahaja.

Setelah anda kenal pasti model ikutan anda, cuba dapatkan gambar mereka. Baca juga kisah hidup mereka. Pelajari bagaimana mereka merancang dan bertindak. Cari potongan kata-kata ucapan mereka yang boleh dijadikan panduan hidup. Selami falsafah hidup mereka dan lihat bagaimana mereka mengatasi setiap masalah yang datang dalam hidupnya. Sebab semakin besar kejayaan seseorang itu maka semakin besarlah cabaran serta masalah yang telah mereka hadapi. Kejayaan dan pengorbanan adalah dua perkara yang sering berada ditempat yang sama. Kejayaan bukanlah apa yang kita miliki tetapi apa yang kita pelajari. Siapa kita dipenghujung kehidupan ini jauh lebih penting berbanding apa yang kita perolehi ketika itu.


Formula Membentuk Sikap Yang Cemerlang


Pada petang Rabu (20 Okt) yang lepas, penulis diamanahkan sebagai moderator Forum Perkongsian Pengalaman Kecemerlangan di Dewan Besar Kolej Teknologi Darulnaim. 3 ahli panel yang wibawa digabungkan bagi menggarap tajuk tersebut, Ustaz Muhammad Awang, pensyarah KTD, Sdr. Mohd Naim, Alumni KTD dan Dublin College Ireland yang juga merupakan mantan Presiden Kelab Fasilitator Harapan (KAFAH) 2008 KTD. Manakala panel ketiga, Sdr Wan Mohd Nazwandi, mantan Presiden MPP KTD 2008, alumni KTD dan Teeside University UK.

Penulis kongsikan pandangan dan cetusan hikmah dari panel pertama, Ustaz Muhamad Awang. Beliau adalah Penolong Pengurus HEA KTD, syuyukh yang berusia 59 tahun, 22 tahun berpengalaman sebagai guru, aktif dengan kerja-kerja dakwah dan tarbiah, sentiasa memimpin para mahasiswa KTD dengan kegiatan kemasyarakatan dari Kota Bharu sehingga ke dakwah orang asli di Gua Musang. Beliau tidak pernah berhenti untuk bekerja di jalan Allah. Pernah penulis bersembang dengan beliau, katanya, saya bekerja di KTD bukan untuk mencari duit, tapi untuk memaksimakan baki hidup saya dengan kerja-kerja mendidik pemuda dan kerja-kerja dakwah. KTD memang lubuk untuk tujuan tersebut. Subhanallah, cukup jelas perjuangan beliau, menjadi ikhtibar buat kita semua.

Ustaz Muhammad Awang berkongsi pengalaman beliau, sejak bergelar pelajar, mahasiswa sehinggalah saat ini. Beliau merumuskan permasalahan utama mahasiswa muslim hari ini adalah masalah sikap negatif yang dominan dalam diri. Apabila sikap seseorang itu tidak betul, maka seluruh aktiviti kehidupannya banyak yang tidak betul. Sikap malas, suka menangguh, sikap tak apa, sikap acuh tak acuh, tidak bersidiplin dan sebagainya telah menjadi barah menguasai mahasiswa hari ini. Berdasarkan pengalaman beliau, pelajar yang sentiasa bermasalah bukan kerana mereka tidak bijak, sebaliknya adalah kerana mereka memiliki sikap yang tidak betul.

Pandangan Ustaz Muhammad Awang memang tepat. Persoalan sikap sebenarnya mulai menjadi fokus pembahasan dalam ilmu sosial kemanusiaan semenjak awal abad 20. Secara bahasa, Oxford Advanced Learner Dictionary (Hornby, 1974) mencantumkan bahawa attitude, berasal dari bahasa Itali "attitudine" iaitu "Manner of placing or holding the body, dan Way of feeling, thinking or behaving".

Definisi lain adalah cara menempatkan atau membawa diri, atau cara merasakan, jalan fikiran, dan perilaku. Kata ini boleh juga dimaknai sebagai perasaan seseorang tentang objek, aktiviti, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau nuetral) seseorang pada sesuatu.

Sebenar Islam lebih awal membicarakan permasalahan sikap manusia, khususnya sikap manusia terhadapa tuhannya. Malahan Islam sendiri memberikan penyelesaian total bagaimana manusia sewajarnya membentuk sikap dan jatidiri mereka yang akhirnya akan melahirkan personaliti muslim yang wibawa.
Keseluruhan ajaran Islam adalah untuk membentuk perilaku manusia yang baik. Sabda Rasululullah saw.:

”Aku diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia.”

Sikap melahirkan kelakuan. Kelakuan yang dilazimi secara berterusan akan membentuk personaliti. Personaliti itu pula adalah sebahagian daripada akhlak. Inilah hujung akhir atau tujuan beragama. Sabda Rasulullah saw:

“Mukmin yang terbaik, ialah mukmin yang baik pekertinya.”

Berikut penulis kongsikan tips-tips membentuk sikap positif, sikap yang betul. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa sekalian.

Petua 1 : Jangkakan Kejayaan

Hukum minda mengatakan apa yang dijangkakan berkemungkinan besar akan berlaku. Oleh itu, daripada membuang masa menjangkakan kegagalan kenapa tidak jangkakan kejayaan. Sekiranya anda jangkakan kejayaan, fokus anda pastinya hanya kepada cara untuk berjaya. Anda gambarkan hanya nikmat dan erti sebuah kejayaan, maka secara tidak langsung anda akan menggarap sikap positif. Malangnya dalam kehidupan ini kita sering takutkan kegagalan. Cara fikir kita menjurus ke arah itu. Oleh itu yang tergambar dipemikiran kita hanyalah halangan dan rintangan serta kepayahan. Dalam memburu kejayaan anda tidak boleh putus harapan. HARAPAN adalah satu anugerah yang cukup besar Allah berikan kepada manusia.

Manusia biasanya membangun ketahap yang mereka jangkakan atau yang orang lain jangkakan terhadap mereka. Oleh itu jangkakan kejayaan dalam setiap usaha yang anda lakukan. Kalau anda perlu ubah perancangan untuk mencapai sasaran, maka ubahlah. Pastikan juga anda bertindakbalas secara positif terhadap perkara-perkara yang mungkin membantutkan kejayaan tersebut. Lihat diri anda sebagai seseorang yang pasti merealisasikan harapan yang digenggam.

Apabila kita rasakan yang kita tidak punya masa depan, tiada harapan untuk maju, tiada peluang untuk meningkatkan keupayaan maka ia akan menjurus kita kepada satu sikap negatif iaitu sikap malas.

Petua 2 : Lakunkan Watak Orang Cemerlang

Tidak dapat dinafikan setiap manusia mempunyai kelemahan dan kekuatannya tersendiri. Sebab itulah untuk berjaya kita mesti mempunyai model ikutan (role model) yang boleh ditauladani.

Cuba lihat senario berikut, katakanlah anda sebagai seorang pelajar, telah dipilih untuk berlakun dalam sebuah filem tempatan. Kisahnya berkisar kehidupan pelajar-pelajar sekolah dan anda telah dipilih sebagai pelakun utama. Bayarannya cukup lumayan iaitu RM10,000 dan nama anda juga akan dikenali ramai setelah filem ini ditayangkan. Anda dikehendaki melakunkan watak pelajar cemerlang. Syarat untuk anda kekal sebagai pelakun cuma dua iaitu, yang pertama anda mestilah menjaga disiplin dan masa anda. Maknanya, apabila pergambaran bermula jam 5 petang maka anda mesti berada dilokasi sebelum masa tersebut. Yang keduanya pula, anda mesti menghayati watak pelajar cemerlang sepenuhnya. Sekiranya pengarah tidak berpuas hati dengan anda, dia akan gugurkan nama anda dari senarai pelakun pada bila-bila masa. Pengarah tidak risau sebab anda pelakun baru, satu ditolak berpuluh akan memohon untuk berlakun.

Kalau anda berada dalam situasi di atas, apa tindakan anda? Saya yakin anda akan mula meneliti dan memahami plot filem tersebut bersungguh-sungguh. Anda mula menghafal skrip yang diberikan ayat demi ayat biarpun ketebalannya mencecah ratusan muka surat. Anda akan mula menjiwai dan menghayati watak pelajar cemerlang yang diberikan kepada anda. Anda akan tiru gaya, percakapan dan cara hidup mereka. Pendek kata anda mahu penonton lihat betapa realistiknya lakunan anda. Anda mahu dikenali selepas usaha anda ini. Anda mahukan ganjaran wang RM10,000 yang dijanjikan kepada anda.

Tidakkah anda terfikir betapa beruntungnya kalau anda lakunkan perkara yang serupa setiap hari dalam hidup anda. Kenapa mesti anda bersungguh-sungguh dalam lakunan filem? Tidakkah anda sedar bahawa kita semuanya pelakun di pentas dunia atau di pentas kehidupan. Kenapa tidak lakunkan watak orang cemerlang itu hari ini. Anggapkan seolah-olah anda berhadapan dengan kamera. Kalau anda seorang pelajar, maka bertindaklah seperti pelajar cemerlang di sekolah anda sekarang! Sekiranya anda seorang pekerja, bertindaklah seolah-olah anda pekerja cemerlang sekarang! Mula mengurus masa secara berkesan, menglibatkan diri secara aktif, berperibadi mulia seolah-olah anda sememangnya cemerlang. Lakukannya setiap hari dan hasilnya nanti anda akan perolehi apa yang diperolehi oleh pelajar cemerlang lainnya. Lebih malang lagi kalau anda tidak mahu menjadi pelakun itu hari ini maka Allah akan pilih orang lain untuk menggantikan tempat anda. Orang lainlah nanti yang akan berjaya. Mereka akan jadi pemimpin, jurutera, ulamak, peguam dan sebagainya. Orang lain yang akan dikenali dan nama mereka disebut-sebut sebagai orang yang membawa perubahan dalam masyarakat. Orang lain yang akan memperolehi pendapatan bukan sekadar RM10,000 tetapi mungkin lebih tiap-tiap bulan.

Anda tidak punya pilihan lain. Untuk berjaya anda mesti mula berlakun hari ini. Hayati watak orang cemerlang. Berfikirlah, bercakaplah dan bertindaklah seperti mereka yang cemerlang. Lama kelamaan tabiat cemerlang akan sebati dengan kehidupan harian anda. Ia akan menjadi sikap baru anda. Anda akan dapati mereka disekeliling anda menyedari yang anda kini bersikap positif. Setiap kebaikan yang bakal anda perolehi hasil lakunan positif anda ini membuatkan anda tidak mahu lagi kembali kepada sikap negatif anda sebelum ini. Anda mula memikirkan untuk hidup dalam kelompok dan persekitaran baru. Apa anda tunggu lagi? Lakunkanlah watak orang cemerlang itu sekarang dengan memerhatikan model ikutan anda.

Petua 3 : Ubah Penampilan Diri
Sikap positif terserlah melalui penampilan diri yang positif. Kita mudah mengenali mereka yang bersikap positif melalui percakapannya, pakaiannya, rambutnya, kasutnya, gayanya dan sebagainya. tetapi kita lupa, sebenarnya kita mampu melakukan sebaliknya iaitu membina sikap positif melalui penampilan yang positif. Ambil contoh yang paling mudah, anda telah dijemput ke satu majlis pelancaran oleh seorang rakan. Anda mengenakan baju biasa sahaja dengan berbaju kemeja lengan pendek dan berseluar kasual. Sampai sahaja di sana, anda lihat hampir kesemua mereka yang hadir lengkap berbaju batik atau berkot dan bertali leher. Apa perasaan anda? Saya yakin walau bagaimana positif pun sikap anda, anda pasti rasa bersalah dan rendah diri. Berbeza pula bentuk perasaan anda sekiranya anda hadir dengan pakaian yang rapi, segak, kemas dan bergaya. Anda pasti rasa penuh yakin dan positif. Begitulah besarnya pengaruh penampilan diri dalam membentuk sikap positif dan emosi anda. Cuba fikirkan sejenak bagaimana perasaan anda apabila anda mengenakan baju baru ke pejabat. Anda rasa lebih bersemangat dan yakin.
Kemas, bersih dan rapi tidak semestinya berjenama. Tidak salah mempunyai pakaian dan aksesori yang berjenama sekiranya anda mampu tetapi ia bukannya suatu kemestian. Jangan pula seperti kata pepatah 'biar papa asal bergaya'. Anda perlu ingat bahawa pelaburan yang telah anda buat dalam membentuk penampilan diri atau imej yang positif mestilah membawa pulangan yang setimpal atau berbaloi. Kalau anda melaburkan wang ringgit untuk membentuk imej diri semata-mata untuk bergaya dan menunjuk-nunjuk, maka pelaburan itu merugikan anda. Pelaburan yang dibuat mestilah mampu menjadikan anda lebih positif dan produktif. Sebab itu ramai jurujual profesional mempunyai penampilan diri yang positif. Mereka dilatih untuk berkeadaan sedemikian. Mereka meraih keuntungan dan pendapatan dengan mempunyai penampilan positif. Mereka mempengaruhi pelanggan dengan penampilan diri begitu.
Beberapa perkara yang mesti diperhatikan dalam membentuk penampilan diri:
Potongan rambut - Potongan yang sesuai dengan peranan, kemas dan menarik.
Pilihan warna dan corak - Pilihan warna yang kena pada tempat dan masa serta 'matching'.

Jenis pakaian - Sama ada batik, kasual, sukan, kot dan sebagainya.
Kemas dan rapi - Sentiasa digosok rapi.
Kasut - Kasut yang sesuai dengan tujuan kehadiran kita di satu-satu tempat.
Aksesori - Jam tangan, beg, gelang dan rantai (bagi wanita), haruman dan lain-lain.
Jenama - Bukan perkara utama tetapi digalakkan bagi yang mampu.
Kesihatan diri - Keceriaan wajah, kelihatan sihat, kuku, kulit dan sebagainya.
Gaya - Cara berjalan, bercakap, ketawa dan mimik muka.
Senyum - Rahsia utama penampilan diri ialah senyuman yang terukir.

Tuntutan penampilan diri ini berbeza-beza mengikut kedudukan anda dalam masyarakat dan karier yang anda ceburi.

Walau siapa anda, sama ada sedar atau tidak anda tetap dinilai oleh manusia lain melalui penampilan diri. Sebab itu permohonan untuk ke satu-satu pekerjaan perlu melalui proses temuduga. Mereka mahu melihat calon-calon secara terus bukan sekadar untuk menguji kebijaksanaan seseorang pemohon tetapi juga untuk melihat penampilan diri yang melambangkan sikap dan peribadi seseorang. Penampilan diri positif perlu dipatuhi oleh semua golongan masyarakat termasuk pelajar, ibu bapa, pekerja, eksekutif, pemimpin dan sebagainya.

Petua 4 : Berkawan Dengan Orang Berjaya

Rasulullah s.a.w sendiri pernah bersabda, "kalau mahu kenal seseorang itu maka kenallah kawan-kawannya". Oleh itu sekiranya anda memilih kawan yang positif, bergaul dengan mereka yang berjaya, banyak berbincang tentang apa yang mahu dicapai dimasa hadapan; pastinya ia akan mempengaruhi pemikiran dan tindakan harian anda. Pastinya anda turut terdorong untuk mencapai kejayaan dalam hidup anda pula. Mereka yang gagal hanya akan mampu menceritakan kisah-kisah kegagalan mereka sedang mereka yang berjaya pula akan menceritakan kisah-kisah kejayaan mereka.
Untuk berjaya anda perlu berkawan dengan mereka yang telah berjaya. Belajar dari pengalaman dan pengetahuan mereka. Belajar tentang cara mereka membentuk personaliti dikalangan masyarakat. Orang yang berjaya selalunya mempunyai personaliti dan karisma yang mengkagumkan. Personaliti dan karisma ini bukannya semula jadi sebaliknya mereka berusaha membinanya. Kalau mereka boleh, anda juga boleh melakukannya.

Petua 5 : Dalami Ilmu Kecemerlangan

Semangat ada ketikanya naik dan ada ketikanya luntur. Ada ketikanya kita terlupa tentang matlamat yang dikejar disebabkan oleh pelbagai urusan dan aktiviti lain. Ada ketikanya juga diri terasa malas dan bosan. Semuanya ini adalah lumrah hidup seorang manusia. Untuk mengekalkan semangat dan membina sikap positif maka anda perlulah sentiasa mendalami ilmu kecemerlangan diri. Anda boleh mendalaminya dengan banyak membaca buku-buku motivasi, berbincang dengan rakan-rakan tentang perancangan anda, menghadiri program dan ceramah motivasi. Anda juga perlu mendengar kaset-kaset motivasi dan mendapatkan bahan-bahan daripada internet. Semakin bertambahnya ilmu kecemerlangan diri didada maka semakin positif dan matang fikiran anda.

Petua 6 : Fokus Kepada Apa Yang Anda Mahukan

Anda sering mendengar bahawa sikap positif lahir dari pemikiran yang positif. Namun begitu fahamkah anda apa yang dikatakan fikir positif itu? Dalam hidup kita, kita hanya akan bertindak dan berusaha mengejar apa yang ada dalam fikiran kita. Iaitu apa yang terlintas, ternampak dan tergambar di fikiran.

Sebagai contoh mari kita lakukan aktiviti yang cukup mudah. Keluarkan sehelai kertas sekarang dan lakarkan suasana di sebuah pantai yang indah permai. Ambillah masa lebih kurang 5 minit untuk anda menyiapkan lukisan ini. Jangan pedulikan sama ada lakaran itu cantik atau tidak, lakarkan sahaja apa yang tergambar di fikiran anda tentang suasana di pantai.

Baik sekarang saya tanya anda, ada atau tidak lakaran kapalterbang di dalam lukisan itu? Ada atau tidak jeti dari tepi pantai sampai ke tengah laut? Ada atau tidak budak menjual air? Kalau tiada maka kenapa begitu? Jawapannya sebab anda tidak terfikir tentangnya. Atau lebih tepat lagi anda tidak langsung tergambar tentangnya. Oleh itu bolehlah dibuat kesimpulan bahawa kalau kita tidak tergambar akan sesuatu maka kita tidak mungkin dapat menghasilkannya.

Begitulah dari aspek kecemerlangan diri, untuk anda menjadi orang berjaya anda mesti gambarkan diri anda seorang yang berjaya. Anda mesti mampu melihat apa yang mahu dilakukan mulai hari ini untuk menjadi orang berjaya.

Fikirkan pula, positifkah anda apabila anda berkata:

- Mulai hari ini aku tidak malas lagi.
- Mulai hari ini aku tidak mahu tinggal solat lagi.
- Aku tidak mahu main-main dalam kelas lagi.
- Aku tidak mahu lawan cakap ibu bapa lagi.

Positifkah anda? Jawapannya ialah tidak! Hasrat anda memang baik tetapi fikiran anda negatif sebab anda fokus kepada apa yang anda tidak mahu. Anda tergambar bagaimana anda main-main dalam pekerjaan. Anda terbayang bagaimana anda melawan cakap ibu bapa, ketua dan sebagainya. Kalaulah ini yang tergambar maka inilah juga yang akan terhasil! Anda menghasilkan sesuatu yang negatif sedangkan hasrat anda baik.

Oleh sebab itu anda perlu ubah gambaran minda anda kepada gambaran yang positif dengan mengubah ucapan anda seperti berikut:

- Mulai hari ini aku seorang yang rajin.
- Mulai hari ini aku solat lima waktu.
- Aku akan tumpu pada guru dalam kelas.
- Aku ikut cakap ibu bapa.

Lihat, kata-kata di atas membawa maksud yang sama tetapi dari sudut yang positif. Maka yang tergambar juga adalah gambaran yang positif. Kalau yang positif anda nampak maka positiflah juga tindakannya nanti. Memanglah anda mungkin tidak berubah dengan hanya sekali, dua kali atau sepuluh kali berkata-kata secara positif. Tetapi kalau setiap hari dan beratus-ratus kali anda amalkan dalam hidup anda maka satu hari nanti tanpa anda sedari anda menjadi orang yang positif. Oleh itu ingatlah… fokus kepada apa yang anda mahukan!

Petua 7 : Kejayaan Silam Membarai Diri

Dalam hidup kita ini pasti ada sekali dua kita mencipta kejayaan sama ada kecil atau besar. Waktu kecil dulu mungkin kita pernah tewaskan rakan-rakan dalam suatu permainan dan kita berbangga dengannya. Mungkin juga kita pernah dulunya dipuji atas pencapaiaan, kualiti kerja atau kerajinan kita. Mungkin kita pernah menerima anugerah sebagai pemenang dalam apa jua pertandingan. Mulai hari ini cuba ingatkan kembali sebanyak mungkin kenangan manis ini dan senaraikan dalam diari anda. Setiap kali anda rasa tertekan, negatif, malas, bosan dan sebagainya maka bacalah diari anda ini dan hayati semula saat-saat tersebut. Gambarkan dengan jelas apa yang berlaku ketika itu. Rasakan apa yang anda rasakan ketika itu. Semangat anda akan membara sekiranya anda lakukannya bersungguh-sungguh. Semangat untuk kekal cemerlang ini akan menjana sikap yang positif.

Tidak kira betapa gagalnya anda rasa hidup ini namun pasti pernah sekurang-kuangnya sekali anda pernah dipuji atas kebaikan dan kejayaan silam.

Lakukan perkara berikut, sediakan satu buku kecil dan senaraikan semua kejayaan anda sejak dari dahulu hingga ke hari ini, sama ada kecil atau besar. Kemudian baca dan hayati apa yang anda tulis itu satu persatu, gambarkan keadaan ketika itu, rasakan perasaan anda ketika itu dan dengar apa yang anda dengar ketika itu. Lakukannya dengan penuh kesungguhan dan rasakan satu getaran perasaan yang positif yang mengalir dalam setiap urat nadi anda. Sentiasa kemas kini buku kecil anda ini dengan kejayaan-kejayaan baru. Ia adalah sumber tenaga dan kekuatan anda.

Anda mungkin tidak mengingati kesemuanya, tidak mengapa, ambil masa anda. Anda boleh tambah senarai kejayaan anda pada bila-bila masa sahaja.

Satu tabiat yang baik, mulai hari ini rakamkan setiap peristiwa penting dalam hidup anda sama ada melalui gambar atau rakaman video.

Setiap kali anda rasa tertekan, anda rasa tidak dihargai, anda rasa putus asa – lihat kembali buku kecil dan rakaman anda ini.


Petua 8 : Saranan Diri Positif

Untuk kekal dalam sikap positif anda perlu saran diri anda dengan katajaya yang merangsang jiwa dan fikiran. Anda juga boleh gunakan petikan mutiara kata daripada ahli ilmu, petikan al-quran serta hadith. Dengan melazimkan hidup anda berpandukan katajaya dan petikan-petikan ini maka ia memberi anda kekuatan untuk menyahut cabaran dan mengatasi segala masalah.

Anda juga boleh cipta sendiri katajaya itu, misalnya:

“Kalau orang lain boleh.. Aku juga BOLEH!”
“Setiap kata-kata pasti akan dikota!”
“I’m the best!”
“I can do it!”

Jadikan kata-kata ini sebagai sebahagian dari hidup anda. Saran diri anda setiap hari dengan kata-kata ini hingga ia lazim dalam minda anda.

Petua 9 : Soal Diri Dengan Soalan Positif

Dalam sehari anda menyoal beribu-ribu soalan kepada diri anda, daripada soalan yang mudah-mudah hinggalah kepada soalan-soalan yang membentuk masa depan anda. Anda mungkin bertanya soalan-soalan mudah seperti hari ini nak pakai baju apa? Nak makan di mana? Nak keluar denagn siapa? Nak balik pukul berapa? Dan sebagainya. Soalan-soalan ini tidak menjejaskan kehidupan dan peribadi anda. Tetapi ada ketikanya anda menyoal diri dengan soalan-soalan yang boleh memberikan kesan terhadap hidup anda seperti, Nak ambil kursus apa? Nak belajar lama mana? Nak rebut peluang atau tidak? Dan sebagainya.

Orang berjaya menyoal diri dengan soalan-soalan yang boleh memajukan dirinya seperti:

- Apa hikmah disebalik ujian Allah ini?
- Apa lagi yang boleh aku buat untuk jadi lebih baik?
- Apa yang belum aku selesaikan lagi?
- Apakah setakat ini sahaja kemampuan diri yang dianugerahkan oleh Allah kepada aku?
- Apakah aku mahu menyerah hanya dengan kegagalan sementara ini?

Semua soalan ini menjadikan anda lebih positif terhadap apa yang berlaku. Soalan yang diajukan akan membina kekuatan dalaman anda. Semakin berkualiti soalan yang dibentuk semakin berkualitilah diri anda.

Perbezaan antara seorang insan dengan insan yang lain ialah soalan lazim yang secara konsisten terbit difikiran. Manusia lemah sering mengutuk dan memperkecilkan dirinya sendiri. Mereka mungkin berkata:

- Nak buat macam mana aku ni lemah.
- Engkau lain aku lain.
- Engkau bolehlah aku ni siapa.
- Dah memang nasib aku begini, terima ajer lah..
- Buat berkali-kali pun gagal juga baik tak payah..
- Dah tahu diri tu bodoh buat apa tunjuk pandai.

Soalan yang positif akan:

- Megubah persepsi dan cara fikir kita
- Mengubah fokus kita
- Memberikan sumber kekuatan baru kepada kita


Petua 10 : Dapatkan Model Ikutan

Model ikutan adalah seseorang yang anda kagum dengan pencapaiannya dan mahu mengikuti jejak langkahnya. Dapatkan beberapa model ikutan terutamanya mereka yang telah berjaya dalam bidang yang anda mahu ceburi.

Namun begitu sebagai orang Islam, model ikutan kita yang pertama pastilah Nabi Muhammad S.A.W.

Selain daripada Nabi s.a.w yang lain semuanya ada kelemahan. Malahan kita tidak boleh nafikan bahawa ulamak juga ada kelemahan sebab itu pendapat ulamak secara ijmak lebih diterima pakai dalam Islam berbanding pendapat hanya seorang ulamak sahaja.

Setelah anda kenal pasti model ikutan anda, cuba dapatkan gambar mereka. Baca juga kisah hidup mereka. Pelajari bagaimana mereka merancang dan bertindak. Cari potongan kata-kata ucapan mereka yang boleh dijadikan panduan hidup. Selami falsafah hidup mereka dan lihat bagaimana mereka mengatasi setiap masalah yang datang dalam hidupnya. Sebab semakin besar kejayaan seseorang itu maka semakin besarlah cabaran serta masalah yang telah mereka hadapi. Kejayaan dan pengorbanan adalah dua perkara yang sering berada ditempat yang sama. Kejayaan bukanlah apa yang kita miliki tetapi apa yang kita pelajari. Siapa kita dipenghujung kehidupan ini jauh lebih penting berbanding apa yang kita perolehi ketika itu.


Tuesday, October 19, 2010


Seorang mahasiswa bertanyakan pengalaman penulis semasa belajar di universiti dan bagaimana penulis mengekalkan motivasi belajar sehingga beroleh keputusan yang cemerlang. Penulis sekadar tersenyum sambil mengimbau zaman belajar yang lalu. Rahsia utama telah penulis coretkan di bawah tajuk http://usrahkeluarga.blogspot.com/2010/10/hilang-motivasi-belajar-formula.html . Sebagai pelajar kita harus jelas apakah tujuan / goals yang hendak kita capai. Dalam konteks sebagai mahasiswa sudah tentulah target kita ialah keputusan yang cemerlang dalam akademik, inilah outcomes yang perlu kita capai. Semasa penulis belajar saat diploma sehingga ke sarjana, penulis telah set / tetapkan goal yang penulis hendak capai iaitu tamat dengan keputusan 1st Class.

Sebenarnya kunci untuk menetapkan tujuan kejayaan adalah kemampuan kita untuk memotivasi diri sendiri dan tetap termotivasi sehingga kita telah mencapai tujuan kita. Mendapatkan dan tetap termotivasi tidak sesulit kelihatannya. Ini hanya memerlukan disiplin dan beberapa kekuatan untuk memulakannya.

Pertama, mari kita lihat apa motivasi sebenarnya, dan kemudian melihat bagaimana kita boleh termotivasi untuk mencapai tujuan kita.

Motivasi bukan merupakan produk dari pengaruh luar. Ianya adalah produk alami dari keinginan kita untuk mencapai sesuatu dan keyakinan kita bahawa kita mampu melakukannya. Ianya akan meningkat dalam diri kita sekiranya kita dapat membina seberapa kuat keinginan kita dan kepercayaan pada diri sendiri.

Di sini penulis cuba senaraikan beberapa cara yang kita benar-benar dapat memotivasi diri sendiri dan tetap sangat termotivasi sehingga kita mendapatkan tujuan kita.

1. Mulailah dengan visualisasi kejayaan masa depan kita dan membayangkan saat kita mengalami perasaan ketika kita mencapai tujuan kita. Visualisasi tersebut akan dapat dicapai setelah kita berusaha untuk merealisasikannya, maka bangkitkanlah motivasi diri menuju kejayaan. Masih ingat kisah Rasulullah saw. membayangkan bahawa pada suatu saat nanti Islam akan menawan kerajaan Parsi. Sedangkan pada saat itu baginda baru hendak berhijrah ke Madinah dan agama Islam masih kerdil, sedangkan kerajaan Parsi pada masa itu adalah satu kuasa dunia ! Perbezaannya seperti langit dengan bumi. Namun Rasulullah saw. dengan yakin telah membayangkan kejayaan dakwahnya sehingga mampu menawan kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi akhirnya jatuh ke tangan tentera Islam di zaman Khalifah Umar Al-Khatab. Saidina Umar dengan linangan airmata kegembiraan dan terharu. Ternyata visualisasi Rasulullah saw. menjadi kenyataan.

2. Miliki mentaliti positif bahawa anda mampu menuju kepada kejayaan. Fokus dan berilah seluruh konsentrasi bagaimana kita akan melangkahkan tapak-tapak kejayaan. Bayangkan kebahagiaan yang akan dapat kita peroleh saat satu demi satu langkah kita menghampiri kejayaan. Sungguh, memperoleh kejayaan bermula dengan langkah-langkah positif menuju kejayaan. Maka jangan biarkan langkah anda sumbang. Perhatikan serah perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah saw. Sebenarnya tiada yang pincang dalam langkah-langkah baginda saw, sebaliknya ianya menjadi langkah sejarah dakwah sehingga langkah-langkah itu telah menyinarkan bumi ini dengan kemuliaan Islam.

3. Tetapkan keutamaan yang tinggi yang harus di capai untuk setiap tugas. Ianya akan memberikan kesan keutamaan dalam fikiran kita. Tegaskan kepada diri sendiri bahawa kita akan melakukan apa yang diperlukan tanpa gagal. Biasanya kita gagal menetapkan keutamaan antara study kita dengan aktiviti yang lain seperti bersukan, outing, berfacebook, bercinta dan sebagainya sehinggakan masa kualiti kita habis untuk aktiviti yang tidak penting malah merosakan diri sendiri.

4. Menetapkan sasaran untuk jumlah jam / kerja yang kita akan lakukan setiap hari ke arah tujuan kita. Jadualkan jumlah masa / kerja dalam perancangan harian kita dan jangan biarkan jadual itu diganggu atau terabai. Sebagai contoh, penulis sentiasa menetapkan 2 jam setiap hari untuk membuat latih tubi soalan. Penulis akan pastikan ianya berjalan, walau dengan apa cara pun, hatta terpaksa mengurangkan masa tidur.

5. Cuba senaraikan apakah hasil yang ingin kita capai, samada dalam bentuk senarai, graf, gambar dan sebagainya. Tampalkan di tempat yang selalu kita lalu atau lihat seperti di meja belajar, di dinding bilik, dan sebagainya. Ianya akan membantu mengingat dalam pemikiran kita bila-bila masa dan sepanjang hari.

6. Cuba senaraikan apakah target lain yang kita ingin capai, seperti untuk menjadi seorang doktor berjaya, peguam terbaik dan sebagainya. Penulis sentiasa set untuk bercita-cita menjadi seorang profesional da’i. Untuk menjadi profesional penulis perlu cemerlang dalam belajar sehingga ke tahap PhD. Untuk menjadi da’i maka penulis perlu istiqamah dengan tarbiah Islam dan dakwah. Komitmen untuk mencapai cita-cita tersebut akan meningkatkan motivasi kita untuk mecapainya. Saat ini apa yang anda citakan atau masih samar lagi?

7. Selalu buat post moterm pencapaian yang telah kita usahakan. Menulis laporan kemajuan. Dalam Islam disebut muhasabah. Muhasabah kita mesti konkrit, senaraikan apa yang lemah, apa yang belum dilakukan, kenapa tidak dilakukan dan apa tindakan untuk improve kelemahan tersebut. Muhasabah merupakan salah satu kunci istiqamah. Agar kita tidak mengulangi kesilapan yang sama berulang kali.

8. Berikan diri kita beberapa galakan dan dorongan untuk mengingatkan diri kita bahawa kita miliki kemampuan dan komitmen untuk mencapai tujuan kita. Gilapkan potensi dan kekuatan yang ada pada diri kita semaksimanya. Rasulullah saw. sering memuji sahabat-sahabatnya yang memiliki sebarang kekuatan / kebaikan, ini akan mendorong lagi motivasi para sahabat untuk berprestasi.

9. Bacalah buku, tulisan, kisah atau meontotn video yang memotivasi kita dan menggerakkan kita untuk bertindak.

10. Dengar muzik yang memotivasi kita, yang membangkitkan ruh / jiwa kita untuk membangkitkan motivasi dan cita kita. Apatah lagi kalau kita sentiasa mendengar bacaan Al Quran, insyaAllah mampu membantu diri kita.

11. Sentiasa bersaing dengan teman-teman yang komited dengan study, jadikan mereka sebagai partner belajar dan dalam masa yang sama pesaing kita yang sihat.

12. Dapatkan bantuan dan sokongan dari orang-orang di sekitar kita. Penulis amat akrab dengan para pensyarah penulis sehingga mereka sentiasa membuka pintu untuk membantu kejayaan penulis.

13. Tentukan versi kejayaan kita seiring dengan kehendak Allah dan Rasulullah saw. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan kejayaan untuk kita.

14. Abaikan atau nyahkan pengaruh negatif atau tanggapan orang luar bahawa kita tidak boleh berjaya . Pekakkan telinga terhadap suara orang-orang negatif. Sebaliknya berkawanlah dengan dengan orang yang berjiwa positif dan telah berjaya. Bertahan! Jangan lemah semangat dengan suara dan pandangan sumbang.

15. Sedarkan diri sentiasa untuk sentiasa berbuat lebih baik daripada yang pernah kita lakukan. Hadapi masalah dan menerima cabaran yang muncul. Jangan lari dari masalah. Perancangan jika dilaksanakan akan selalu merubah hari anda. Apa yang penting adalah proses setiap perancangan dilaksanakan sehingga kita memiliki arah yang jelas tanpa ragu-ragu.

16. Fokus pada prestasi positif kita dan bukan negatif. Semua orang mempunyai persepsi mereka sendiri terhadap kita, ada yang berpesepsi positif dan ada yang negatif. Beri tumpuan kepada perkara-perkara atau orang yang memberi kemajuan kepada kita. Tetap positif dan yakin tentang perjalanan kita dan hasil yang kita ciptakan.

17. Berkongsi kejayaan kita dengan teman yang dipercayai kerana ini akan membantu kita tetap fokus dan membangkitkan prestasi kita. Raikan bersama mereka setiap kali kita berjaya melaksanakan apa yang dirancangkan.

18. Sentiasa aktifkan analisis SWOT. Kenalpasti kekuatan dan kelemahan. Tingkatkan dan kuasai kekuatan yang kita miliki. Perbaiki kelemahan. Ambil ruang dan peluang baik yang ada disekeliling untuk tingkatkan motivasi kita seperti program-program motivasi, latihan pengurusan diri dan sebagainya.

19. Melatih diri untuk menyelesaikan apa yang kita mulai dengan menolak untuk berhenti sehingga kita selesai. Menumbuhkan kebiasaan tekad dan ketekunan.

20. Jangan takut untuk membuat kesalahan (kesalahan dalam belajar bukan kesalahan buat dosa) dan jika kita lakukannya, jangan menghukum diri sendiri. Fahami bahawa kita dalam proses untuk berjaya. Orang-orang yang berjaya sebenarnya bermula dengan kegagalan dalam perjalanan mereka. Mereka menebus kelalaian mereka dengan memperbaiki diri dan membuat anjakan paradigma baru untuk mencapai tujuan / goals yang telah ditetapkan.

21. Jangan lupa berdoa dan bertaqarub kepada Allah. Kekuatan motivasi sebenar terbit dalam jiwa yang sentiasa harap kepada Allah. Hanya Allah swt sahaja yang berkuasa memberikan kita motivasi yang original. Motivasi dari langit. Justeru kita akan belajar bukan lagi untuk capai tujuan kejayaan dunia, sebaliknya menjulang aspirasi kerajaan langit dan bumi, motivasi dan momentum belajar adalah kerana Allah dan memenuhi tuntutan Islam. Maka sudah tentu kita perlu mendampingi yang Maha Bijaksana dan Maha Tinggi, Allah swt.

Semoga panduan dan tips ini memberi manfaat kepada pembaca. Selamat belajar!

21 Formula Membangkitkan Motivasi Belajar


Seorang mahasiswa bertanyakan pengalaman penulis semasa belajar di universiti dan bagaimana penulis mengekalkan motivasi belajar sehingga beroleh keputusan yang cemerlang. Penulis sekadar tersenyum sambil mengimbau zaman belajar yang lalu. Rahsia utama telah penulis coretkan di bawah tajuk http://usrahkeluarga.blogspot.com/2010/10/hilang-motivasi-belajar-formula.html . Sebagai pelajar kita harus jelas apakah tujuan / goals yang hendak kita capai. Dalam konteks sebagai mahasiswa sudah tentulah target kita ialah keputusan yang cemerlang dalam akademik, inilah outcomes yang perlu kita capai. Semasa penulis belajar saat diploma sehingga ke sarjana, penulis telah set / tetapkan goal yang penulis hendak capai iaitu tamat dengan keputusan 1st Class.

Sebenarnya kunci untuk menetapkan tujuan kejayaan adalah kemampuan kita untuk memotivasi diri sendiri dan tetap termotivasi sehingga kita telah mencapai tujuan kita. Mendapatkan dan tetap termotivasi tidak sesulit kelihatannya. Ini hanya memerlukan disiplin dan beberapa kekuatan untuk memulakannya.

Pertama, mari kita lihat apa motivasi sebenarnya, dan kemudian melihat bagaimana kita boleh termotivasi untuk mencapai tujuan kita.

Motivasi bukan merupakan produk dari pengaruh luar. Ianya adalah produk alami dari keinginan kita untuk mencapai sesuatu dan keyakinan kita bahawa kita mampu melakukannya. Ianya akan meningkat dalam diri kita sekiranya kita dapat membina seberapa kuat keinginan kita dan kepercayaan pada diri sendiri.

Di sini penulis cuba senaraikan beberapa cara yang kita benar-benar dapat memotivasi diri sendiri dan tetap sangat termotivasi sehingga kita mendapatkan tujuan kita.

1. Mulailah dengan visualisasi kejayaan masa depan kita dan membayangkan saat kita mengalami perasaan ketika kita mencapai tujuan kita. Visualisasi tersebut akan dapat dicapai setelah kita berusaha untuk merealisasikannya, maka bangkitkanlah motivasi diri menuju kejayaan. Masih ingat kisah Rasulullah saw. membayangkan bahawa pada suatu saat nanti Islam akan menawan kerajaan Parsi. Sedangkan pada saat itu baginda baru hendak berhijrah ke Madinah dan agama Islam masih kerdil, sedangkan kerajaan Parsi pada masa itu adalah satu kuasa dunia ! Perbezaannya seperti langit dengan bumi. Namun Rasulullah saw. dengan yakin telah membayangkan kejayaan dakwahnya sehingga mampu menawan kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi akhirnya jatuh ke tangan tentera Islam di zaman Khalifah Umar Al-Khatab. Saidina Umar dengan linangan airmata kegembiraan dan terharu. Ternyata visualisasi Rasulullah saw. menjadi kenyataan.

2. Miliki mentaliti positif bahawa anda mampu menuju kepada kejayaan. Fokus dan berilah seluruh konsentrasi bagaimana kita akan melangkahkan tapak-tapak kejayaan. Bayangkan kebahagiaan yang akan dapat kita peroleh saat satu demi satu langkah kita menghampiri kejayaan. Sungguh, memperoleh kejayaan bermula dengan langkah-langkah positif menuju kejayaan. Maka jangan biarkan langkah anda sumbang. Perhatikan serah perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah saw. Sebenarnya tiada yang pincang dalam langkah-langkah baginda saw, sebaliknya ianya menjadi langkah sejarah dakwah sehingga langkah-langkah itu telah menyinarkan bumi ini dengan kemuliaan Islam.

3. Tetapkan keutamaan yang tinggi yang harus di capai untuk setiap tugas. Ianya akan memberikan kesan keutamaan dalam fikiran kita. Tegaskan kepada diri sendiri bahawa kita akan melakukan apa yang diperlukan tanpa gagal. Biasanya kita gagal menetapkan keutamaan antara study kita dengan aktiviti yang lain seperti bersukan, outing, berfacebook, bercinta dan sebagainya sehinggakan masa kualiti kita habis untuk aktiviti yang tidak penting malah merosakan diri sendiri.

4. Menetapkan sasaran untuk jumlah jam / kerja yang kita akan lakukan setiap hari ke arah tujuan kita. Jadualkan jumlah masa / kerja dalam perancangan harian kita dan jangan biarkan jadual itu diganggu atau terabai. Sebagai contoh, penulis sentiasa menetapkan 2 jam setiap hari untuk membuat latih tubi soalan. Penulis akan pastikan ianya berjalan, walau dengan apa cara pun, hatta terpaksa mengurangkan masa tidur.

5. Cuba senaraikan apakah hasil yang ingin kita capai, samada dalam bentuk senarai, graf, gambar dan sebagainya. Tampalkan di tempat yang selalu kita lalu atau lihat seperti di meja belajar, di dinding bilik, dan sebagainya. Ianya akan membantu mengingat dalam pemikiran kita bila-bila masa dan sepanjang hari.

6. Cuba senaraikan apakah target lain yang kita ingin capai, seperti untuk menjadi seorang doktor berjaya, peguam terbaik dan sebagainya. Penulis sentiasa set untuk bercita-cita menjadi seorang profesional da’i. Untuk menjadi profesional penulis perlu cemerlang dalam belajar sehingga ke tahap PhD. Untuk menjadi da’i maka penulis perlu istiqamah dengan tarbiah Islam dan dakwah. Komitmen untuk mencapai cita-cita tersebut akan meningkatkan motivasi kita untuk mecapainya. Saat ini apa yang anda citakan atau masih samar lagi?

7. Selalu buat post moterm pencapaian yang telah kita usahakan. Menulis laporan kemajuan. Dalam Islam disebut muhasabah. Muhasabah kita mesti konkrit, senaraikan apa yang lemah, apa yang belum dilakukan, kenapa tidak dilakukan dan apa tindakan untuk improve kelemahan tersebut. Muhasabah merupakan salah satu kunci istiqamah. Agar kita tidak mengulangi kesilapan yang sama berulang kali.

8. Berikan diri kita beberapa galakan dan dorongan untuk mengingatkan diri kita bahawa kita miliki kemampuan dan komitmen untuk mencapai tujuan kita. Gilapkan potensi dan kekuatan yang ada pada diri kita semaksimanya. Rasulullah saw. sering memuji sahabat-sahabatnya yang memiliki sebarang kekuatan / kebaikan, ini akan mendorong lagi motivasi para sahabat untuk berprestasi.

9. Bacalah buku, tulisan, kisah atau meontotn video yang memotivasi kita dan menggerakkan kita untuk bertindak.

10. Dengar muzik yang memotivasi kita, yang membangkitkan ruh / jiwa kita untuk membangkitkan motivasi dan cita kita. Apatah lagi kalau kita sentiasa mendengar bacaan Al Quran, insyaAllah mampu membantu diri kita.

11. Sentiasa bersaing dengan teman-teman yang komited dengan study, jadikan mereka sebagai partner belajar dan dalam masa yang sama pesaing kita yang sihat.

12. Dapatkan bantuan dan sokongan dari orang-orang di sekitar kita. Penulis amat akrab dengan para pensyarah penulis sehingga mereka sentiasa membuka pintu untuk membantu kejayaan penulis.

13. Tentukan versi kejayaan kita seiring dengan kehendak Allah dan Rasulullah saw. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan kejayaan untuk kita.

14. Abaikan atau nyahkan pengaruh negatif atau tanggapan orang luar bahawa kita tidak boleh berjaya . Pekakkan telinga terhadap suara orang-orang negatif. Sebaliknya berkawanlah dengan dengan orang yang berjiwa positif dan telah berjaya. Bertahan! Jangan lemah semangat dengan suara dan pandangan sumbang.

15. Sedarkan diri sentiasa untuk sentiasa berbuat lebih baik daripada yang pernah kita lakukan. Hadapi masalah dan menerima cabaran yang muncul. Jangan lari dari masalah. Perancangan jika dilaksanakan akan selalu merubah hari anda. Apa yang penting adalah proses setiap perancangan dilaksanakan sehingga kita memiliki arah yang jelas tanpa ragu-ragu.

16. Fokus pada prestasi positif kita dan bukan negatif. Semua orang mempunyai persepsi mereka sendiri terhadap kita, ada yang berpesepsi positif dan ada yang negatif. Beri tumpuan kepada perkara-perkara atau orang yang memberi kemajuan kepada kita. Tetap positif dan yakin tentang perjalanan kita dan hasil yang kita ciptakan.

17. Berkongsi kejayaan kita dengan teman yang dipercayai kerana ini akan membantu kita tetap fokus dan membangkitkan prestasi kita. Raikan bersama mereka setiap kali kita berjaya melaksanakan apa yang dirancangkan.

18. Sentiasa aktifkan analisis SWOT. Kenalpasti kekuatan dan kelemahan. Tingkatkan dan kuasai kekuatan yang kita miliki. Perbaiki kelemahan. Ambil ruang dan peluang baik yang ada disekeliling untuk tingkatkan motivasi kita seperti program-program motivasi, latihan pengurusan diri dan sebagainya.

19. Melatih diri untuk menyelesaikan apa yang kita mulai dengan menolak untuk berhenti sehingga kita selesai. Menumbuhkan kebiasaan tekad dan ketekunan.

20. Jangan takut untuk membuat kesalahan (kesalahan dalam belajar bukan kesalahan buat dosa) dan jika kita lakukannya, jangan menghukum diri sendiri. Fahami bahawa kita dalam proses untuk berjaya. Orang-orang yang berjaya sebenarnya bermula dengan kegagalan dalam perjalanan mereka. Mereka menebus kelalaian mereka dengan memperbaiki diri dan membuat anjakan paradigma baru untuk mencapai tujuan / goals yang telah ditetapkan.

21. Jangan lupa berdoa dan bertaqarub kepada Allah. Kekuatan motivasi sebenar terbit dalam jiwa yang sentiasa harap kepada Allah. Hanya Allah swt sahaja yang berkuasa memberikan kita motivasi yang original. Motivasi dari langit. Justeru kita akan belajar bukan lagi untuk capai tujuan kejayaan dunia, sebaliknya menjulang aspirasi kerajaan langit dan bumi, motivasi dan momentum belajar adalah kerana Allah dan memenuhi tuntutan Islam. Maka sudah tentu kita perlu mendampingi yang Maha Bijaksana dan Maha Tinggi, Allah swt.

Semoga panduan dan tips ini memberi manfaat kepada pembaca. Selamat belajar!

Monday, October 18, 2010


Ukhwah ialah, 'Hati dan jiwa ditautkan dengan akidah'. 'Akidah adalah ikatan yang paling kuat dan berharga. Ukhwah adalah saudara bagi iman. Perpecahan adalah saudara bagi kekufuran. Kekuatan yang paling ampuh ialah kekuatan kesatuan. Tiada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah ialah kesejahteraan hati (terhadap saudara seIslam) dan yang paling tinggi ialah ithar (mengutamakan orang lain daripada diri sendiri) (Hasan Al Banna)

Keimanan yang selalu bersinar terang akan menyalakan kepekaan ukhwah. Hasasiyah ukhwah ini akan semakin dinamik apabila dilakukan secara dua hala. Sehingga semua pihak menahan diri untuk hanya menikmati ukhwah orang lain. Akan tetapi masing-masing pihak berusaha untuk dapat menyenangkan teman dan sahabat disekitarnya. Menjadi kepuasan bagi dirinya apabila kebaikannya dapat dirasai oleh orang lain.

Lihatlah sejarah manusia-manusia pilihan yang telah mengukir indah peradaban orang-orang yang beriman. Mereka tidak bakhil pada orang lain akan kelebihan dirinya. Mereka tidak pula dengki pada kebaikan orang lain. Mereka merasa bahagia apabila orang lain dapat merasakan kebaikan dirinya. Dan mereka duka apabila orang lain menjadi susah lantaran tindakan dan sikap dirinya .

Rasulullah saw. tersenyum melihat seorang sahabat yang telah membuktikan sikap ukhwahnya pada saudaranya yang lain. Beliau mendapatkan informasi bahawa sahabat tersebut menjamu tamunya dengan hidangan yang diperuntukkan untuk keluarganya. Agar tamunya berselera menyantap hidangannya, dia matikan lampu rumah sehingga makanan yang disajikan tidak dapat dilihat oleh tamunya. Perkara itu dilakukan untuk menghilangkan rasa segan tamunya untuk menjamu selera. Dia tidak mahu tamunya mengetahui bahawa hidangan itu adalah hidangan terakhir untuk keluarganya pada malam tersebut. Ditambah lagi hidangan yang tersedia hanya cukup untuk seorang. Justeru untuk menyenangkan hati tamunya, tuan rumah berpura-pura sedang menjamu makanan tersebut bersama-sam dengan berselera sekali. Sikap inilah yang mendapatkan senyuman malaikat dan membuat senang hati Rasulullah saw.

Juga ketika Rasulullah saw. membangun Madinah sebagai pusat aktiviti muslim, baginda mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansar. Diantaranya Abdurrahman bin Auf ra. dipersaudarakan dengan Saad bin Rabi’i ra. Dengan hati yang tulus Saad bin Rabi’ mengatakan:

“Aku memiliki beberapa perniagaan silakan ambil mana yang kau cenderungi. Dan aku mempunyai beberapa isteri silakan lihat mana yang menarik hatimu. Akan aku ceraikan dia dan nikahilah setelah selesai masa iddahnya”. “Semoga Allah senantiasa memberkahi dirimu dan keluargamu, terima kasih atas penawaranmu. Akan tetapi lebih baik bagiku engkau tunjukkanlah padaku dimana pasar?”. Jawab Abdurrahman bin Auf ra.

Imam Muslim telah meriwayatkan satu hadis di dalam sahihnya yang menceritakan soalan malaikat kepada seorang lelaki yang ingin menziarahi saudaranya di sebuah kampung.

Malaikat itu bertanya, “Ke mana kamu hendak pergi?”
Jawab lelaki itu, “Aku ingin menziarahi saudaraku di kampung ini”.
Malaikat itu bertanya lagi, “Adakah kamu mempunyai sebarang kepentingan di sana?”
Lelaki itu menjawab, “Tidak melainkan aku menyintainya kerana Allah.”
Kemudian malaikat itupun berkata, “Sesungguhnya aku adalah utusan Alah yang diutuskan oleh Allah kepadamu untuk menyatakan bahawa Allah menyintaimu sebagaimana sahabatmu keranaNya”.

Betapa manisnya kehidupan orang-orang yang beriman. Mereka dapat memposisikan dirinya secara tepat. Mereka dapat merasakan kesusahan dan kebahagiaan saudaranya. Mereka tahu betul apa yang mesti dilakukan untuk orang lain. Mereka menyayangi rakan dan sahabatnya kerana Allah. Mereka akan merasa sedih apabila tidak mampu berbuat sesuatu kebaikan untuk teman dan sahabatnya.

Ukhuwah orang mukmin merupakan ikatan iman yang berdasarkan manhaj Allah dan terpancar dari rasa taqwa, ia merupakan tujuan suci, cahaya rabbaniyah sekaligus nikmat ilahiyah. Dari Nu’man bin Basyir, Rasulullah bersabda:

“Perumpamaan orang-orang mu’min dalam saling cinta, saling belas kasihnya dan saling perhatiannya laksana badan, jika ada salah satu anggota badan yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan, tidak boleh tidur dan demam (panas).” (Muttafaqun ‘Alaih)

Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari sesungguhkan Rasulullah s.a.w bersabda;

“ Sesungguhnya di kalangan manusia ada yang bukan dari golongan Anbiya’ dan juga bukan dari golongan para syuhada’. Mereka dicemburui oleh para anbiya’ dan para syuhada’ kerana ketinggian kedudukan mereka disisi Allah.”. Para sahabat bertanya, “ Wahai Rasulullah, beritahulah kami siapakah mereka itu?”. Rasulullah menjawab.” Mereka adalah golongan yang berkasih sayang kerana Allah tanpa ada pertalian persaudaraan antara mereka dan bukan kerana harta benda.” Demi Allah muka mereka adalah cahaya dan mereka adalah di atas cahaya. Mereka tidak takut meskipun manusia lain berasa takut dan tidak bersedih ketika orang lain bersedih. Lalu baginda membaca firman Allah yang bermaksud, “ Ketahuilah sesungguhnya penolong-penolong agama Allah itu mereka tidak takut dan tidak juga bersedih hati.”(10:62) ( Hadith Riwayat Ahmad)Ya Allah! Perbaikilah ukhwah kami!

Ukhwah: Cahaya Atas Cahaya


Ukhwah ialah, 'Hati dan jiwa ditautkan dengan akidah'. 'Akidah adalah ikatan yang paling kuat dan berharga. Ukhwah adalah saudara bagi iman. Perpecahan adalah saudara bagi kekufuran. Kekuatan yang paling ampuh ialah kekuatan kesatuan. Tiada kesatuan tanpa kasih sayang. Kasih sayang yang paling rendah ialah kesejahteraan hati (terhadap saudara seIslam) dan yang paling tinggi ialah ithar (mengutamakan orang lain daripada diri sendiri) (Hasan Al Banna)

Keimanan yang selalu bersinar terang akan menyalakan kepekaan ukhwah. Hasasiyah ukhwah ini akan semakin dinamik apabila dilakukan secara dua hala. Sehingga semua pihak menahan diri untuk hanya menikmati ukhwah orang lain. Akan tetapi masing-masing pihak berusaha untuk dapat menyenangkan teman dan sahabat disekitarnya. Menjadi kepuasan bagi dirinya apabila kebaikannya dapat dirasai oleh orang lain.

Lihatlah sejarah manusia-manusia pilihan yang telah mengukir indah peradaban orang-orang yang beriman. Mereka tidak bakhil pada orang lain akan kelebihan dirinya. Mereka tidak pula dengki pada kebaikan orang lain. Mereka merasa bahagia apabila orang lain dapat merasakan kebaikan dirinya. Dan mereka duka apabila orang lain menjadi susah lantaran tindakan dan sikap dirinya .

Rasulullah saw. tersenyum melihat seorang sahabat yang telah membuktikan sikap ukhwahnya pada saudaranya yang lain. Beliau mendapatkan informasi bahawa sahabat tersebut menjamu tamunya dengan hidangan yang diperuntukkan untuk keluarganya. Agar tamunya berselera menyantap hidangannya, dia matikan lampu rumah sehingga makanan yang disajikan tidak dapat dilihat oleh tamunya. Perkara itu dilakukan untuk menghilangkan rasa segan tamunya untuk menjamu selera. Dia tidak mahu tamunya mengetahui bahawa hidangan itu adalah hidangan terakhir untuk keluarganya pada malam tersebut. Ditambah lagi hidangan yang tersedia hanya cukup untuk seorang. Justeru untuk menyenangkan hati tamunya, tuan rumah berpura-pura sedang menjamu makanan tersebut bersama-sam dengan berselera sekali. Sikap inilah yang mendapatkan senyuman malaikat dan membuat senang hati Rasulullah saw.

Juga ketika Rasulullah saw. membangun Madinah sebagai pusat aktiviti muslim, baginda mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansar. Diantaranya Abdurrahman bin Auf ra. dipersaudarakan dengan Saad bin Rabi’i ra. Dengan hati yang tulus Saad bin Rabi’ mengatakan:

“Aku memiliki beberapa perniagaan silakan ambil mana yang kau cenderungi. Dan aku mempunyai beberapa isteri silakan lihat mana yang menarik hatimu. Akan aku ceraikan dia dan nikahilah setelah selesai masa iddahnya”. “Semoga Allah senantiasa memberkahi dirimu dan keluargamu, terima kasih atas penawaranmu. Akan tetapi lebih baik bagiku engkau tunjukkanlah padaku dimana pasar?”. Jawab Abdurrahman bin Auf ra.

Imam Muslim telah meriwayatkan satu hadis di dalam sahihnya yang menceritakan soalan malaikat kepada seorang lelaki yang ingin menziarahi saudaranya di sebuah kampung.

Malaikat itu bertanya, “Ke mana kamu hendak pergi?”
Jawab lelaki itu, “Aku ingin menziarahi saudaraku di kampung ini”.
Malaikat itu bertanya lagi, “Adakah kamu mempunyai sebarang kepentingan di sana?”
Lelaki itu menjawab, “Tidak melainkan aku menyintainya kerana Allah.”
Kemudian malaikat itupun berkata, “Sesungguhnya aku adalah utusan Alah yang diutuskan oleh Allah kepadamu untuk menyatakan bahawa Allah menyintaimu sebagaimana sahabatmu keranaNya”.

Betapa manisnya kehidupan orang-orang yang beriman. Mereka dapat memposisikan dirinya secara tepat. Mereka dapat merasakan kesusahan dan kebahagiaan saudaranya. Mereka tahu betul apa yang mesti dilakukan untuk orang lain. Mereka menyayangi rakan dan sahabatnya kerana Allah. Mereka akan merasa sedih apabila tidak mampu berbuat sesuatu kebaikan untuk teman dan sahabatnya.

Ukhuwah orang mukmin merupakan ikatan iman yang berdasarkan manhaj Allah dan terpancar dari rasa taqwa, ia merupakan tujuan suci, cahaya rabbaniyah sekaligus nikmat ilahiyah. Dari Nu’man bin Basyir, Rasulullah bersabda:

“Perumpamaan orang-orang mu’min dalam saling cinta, saling belas kasihnya dan saling perhatiannya laksana badan, jika ada salah satu anggota badan yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan, tidak boleh tidur dan demam (panas).” (Muttafaqun ‘Alaih)

Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy’ari sesungguhkan Rasulullah s.a.w bersabda;

“ Sesungguhnya di kalangan manusia ada yang bukan dari golongan Anbiya’ dan juga bukan dari golongan para syuhada’. Mereka dicemburui oleh para anbiya’ dan para syuhada’ kerana ketinggian kedudukan mereka disisi Allah.”. Para sahabat bertanya, “ Wahai Rasulullah, beritahulah kami siapakah mereka itu?”. Rasulullah menjawab.” Mereka adalah golongan yang berkasih sayang kerana Allah tanpa ada pertalian persaudaraan antara mereka dan bukan kerana harta benda.” Demi Allah muka mereka adalah cahaya dan mereka adalah di atas cahaya. Mereka tidak takut meskipun manusia lain berasa takut dan tidak bersedih ketika orang lain bersedih. Lalu baginda membaca firman Allah yang bermaksud, “ Ketahuilah sesungguhnya penolong-penolong agama Allah itu mereka tidak takut dan tidak juga bersedih hati.”(10:62) ( Hadith Riwayat Ahmad)Ya Allah! Perbaikilah ukhwah kami!

Saturday, October 16, 2010


“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”. (At-Tahrim: 6)

Kejayaan dalam membentuk sebuah keluarga muslim akan menutup banyak pintu-pintu maksiat dan kefasadan di luar sana. Anak-anak berada di dalam pemantauan ibu bapa, sentiasa di bimbing di dalam iklim kasih sayang disamping ketegasan dalam prinsip dan disiplin. Secara tidak lansung rumah tangga muslim ini adalah penyelesaian kepada masalah-masalah sosial yang semakin kuat melanda dalam institusi kekeluargaan hari ini.

Generasi yang paling penting dalam sesebuah keluarga ialah anak-anak. Anak adalah anugerah yang Allah swt. kurniakan dalam sesebuah keluarga. Anak adalah harapan dan kepimpinan Islam di masa yang akan datang. Kenyataan ini hanya akan dimengerti bagi komuniti keluarga yang di bina atas kesedaran Islam yang sebenar. Insyaallah perkahwinan yang diasaskan dengan matlamat dan tujuan yang bersih, pasti akan berusaha mendidik anak-anak mereka dengan asas pendidikan yang betul, yang diredhai oleh Allah swt. Kerana itulah bagi generasi muda yang masih belum berumahtangga, berusahalah mendirikan rumahtangga anda dengan jalan yang betul, jalan yang diredhai Allah swt. dan jauhkanlah sama sekali dari jalan-jalan hawa nafsu dan pengaruh suasana semata-mata.

Tanggungjawab mendidik anak-anak terletak atas bahu ibu bapa. Ini perlu kita fahami dan rasai.

Faktor utama yang berperanan penting bagi memastikan anak-anak berada dalam institusi tarbiah islamiyah adalah keluarganya sendiri sebagai pengelola institusi pendidikan yang paling dominan. Di saat hati anak-anak masih bersih dan putih jika ditarbiah dengan kebaikan dan diajari dengan kemuliaan Islam maka anak-anak akan membesar menjadi seorang yang baik, berakhlak, bahagia di dunia dan akhirat.
Sebaliknya jika dibiasakan dengan kejelekan dan hal-hal yang buruk serta disajikan dengan suasana yang melarakan, maka ia akan membesar menjadi seorang yang berperibadi rosak, keliru, tidak faham Islam dan membimbangkan akan semakin jauh dari kefahaman Islam. Kerugian mana yang lebih besar yang akan dipikul kedua orangtua dan umat umumnya apabila meremehkan pendidikan anak-anaknya.

Syeikh Abu Hamid Al Ghazali ketika membahas tentang peranan kedua orangtua dalam pendidikan mengatakan:

"Ketahuilah, bahawa anak-anak merupakan amanat bagi kedua orangtuanya. Hatinya yang masih suci merupakan permata alami yang bersih dari pahatan dan bentukan, dia siap diberi pahatan apapun dan condong kepada apa saja yang dibentukkan kepadanya Jika dibiasakan dan diajarkan kebaikan dia akan tumbuh dalam kebaikan dan berbahagialah kedua orang tuanya di dunia dari akhirat, juga setiap pendidik dan gurunya. Tapi jika dibiasakan kejelekan dan dibiarkan sebagai mana binatang ternak, niscaya akan menjadi jahat dan binasa. Dosanya pun ditanggung oleh kedua ibu bapanya. Maka hendaklah ia memelihara, mendidik dan membina serta mengajarinya akhlak yang baik, menjaganya dari teman-teman jahat, tidak membiasakannya bersenang-senang dan tidak pula menjadikannya suka kemewahan, sehingga akan menghabiskan umurnya untuk mencari hal tersebut bila dewasa."

Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah:

"Bila terlihat kerosakan pada diri anak-anak, majoriti penyebabnya adalah bersumber dari orangtuanya."

Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala mengingatkan kita dengan firmanNya,

"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At Tahrim:6).


Berkata Amirul Mukminin Ali ra.:

"Ajarilah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian kebaikan dan bimbinglah mereka."

Rasulullah saw. bersabda,:

"Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan, seorang imam adalah pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya, seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya dan akan dipinta pertanggungjawabannya, seorang wanita pemimpin dalam rumah suaminya dan ia bertanggungjawab, dan seorang budak adalah pemimpin dalam hal harta tuannya dan ia bertanggungjawab. Ketahuilah bahawa kalian semua adalah pemimpin dan akan dipinta pertanggungjawabannya." (HR Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar ra.)

Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah saw. bersabda,:

"Sesungguhnya Allah swt. akan bertanyakan pada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaganya ataukah menyia-nyiakannya? Hingga seseorang akan bertanya kepada keluarganya." (HR Ibnu Hibban, Ibnu Ady dalam Al Kamil, dan Abu Nu'aim dalam Al Hilyah dan dishahihkan oleh Al Hafizh dalam Al Fath 13/113).

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda,:

"Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu."

Semoga yang memiliki anak, marilah berusaha mendidik anak-anak kita dengan tarbiah Islam. Mohonlah kekuatan dari Allah swt. agar keluarga kita tidak termasuk dalam keluarga yang tidak diberi petunjuk oleh Allah swt. Firman Allah swt. yang bermaksud:

“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka mereka itulah orang-orang yang rugi” (Al-A’raf: 178)

Tulisan ini penulis nukilkan buat diri penulis sendiri, semoga penulis dan isteri mampu mentarbiah anak-anak kami menjadi lebih baik dari kami. Amin.

Tarbiyah Anak: Tanggungjawab Siapa?


“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”. (At-Tahrim: 6)

Kejayaan dalam membentuk sebuah keluarga muslim akan menutup banyak pintu-pintu maksiat dan kefasadan di luar sana. Anak-anak berada di dalam pemantauan ibu bapa, sentiasa di bimbing di dalam iklim kasih sayang disamping ketegasan dalam prinsip dan disiplin. Secara tidak lansung rumah tangga muslim ini adalah penyelesaian kepada masalah-masalah sosial yang semakin kuat melanda dalam institusi kekeluargaan hari ini.

Generasi yang paling penting dalam sesebuah keluarga ialah anak-anak. Anak adalah anugerah yang Allah swt. kurniakan dalam sesebuah keluarga. Anak adalah harapan dan kepimpinan Islam di masa yang akan datang. Kenyataan ini hanya akan dimengerti bagi komuniti keluarga yang di bina atas kesedaran Islam yang sebenar. Insyaallah perkahwinan yang diasaskan dengan matlamat dan tujuan yang bersih, pasti akan berusaha mendidik anak-anak mereka dengan asas pendidikan yang betul, yang diredhai oleh Allah swt. Kerana itulah bagi generasi muda yang masih belum berumahtangga, berusahalah mendirikan rumahtangga anda dengan jalan yang betul, jalan yang diredhai Allah swt. dan jauhkanlah sama sekali dari jalan-jalan hawa nafsu dan pengaruh suasana semata-mata.

Tanggungjawab mendidik anak-anak terletak atas bahu ibu bapa. Ini perlu kita fahami dan rasai.

Faktor utama yang berperanan penting bagi memastikan anak-anak berada dalam institusi tarbiah islamiyah adalah keluarganya sendiri sebagai pengelola institusi pendidikan yang paling dominan. Di saat hati anak-anak masih bersih dan putih jika ditarbiah dengan kebaikan dan diajari dengan kemuliaan Islam maka anak-anak akan membesar menjadi seorang yang baik, berakhlak, bahagia di dunia dan akhirat.
Sebaliknya jika dibiasakan dengan kejelekan dan hal-hal yang buruk serta disajikan dengan suasana yang melarakan, maka ia akan membesar menjadi seorang yang berperibadi rosak, keliru, tidak faham Islam dan membimbangkan akan semakin jauh dari kefahaman Islam. Kerugian mana yang lebih besar yang akan dipikul kedua orangtua dan umat umumnya apabila meremehkan pendidikan anak-anaknya.

Syeikh Abu Hamid Al Ghazali ketika membahas tentang peranan kedua orangtua dalam pendidikan mengatakan:

"Ketahuilah, bahawa anak-anak merupakan amanat bagi kedua orangtuanya. Hatinya yang masih suci merupakan permata alami yang bersih dari pahatan dan bentukan, dia siap diberi pahatan apapun dan condong kepada apa saja yang dibentukkan kepadanya Jika dibiasakan dan diajarkan kebaikan dia akan tumbuh dalam kebaikan dan berbahagialah kedua orang tuanya di dunia dari akhirat, juga setiap pendidik dan gurunya. Tapi jika dibiasakan kejelekan dan dibiarkan sebagai mana binatang ternak, niscaya akan menjadi jahat dan binasa. Dosanya pun ditanggung oleh kedua ibu bapanya. Maka hendaklah ia memelihara, mendidik dan membina serta mengajarinya akhlak yang baik, menjaganya dari teman-teman jahat, tidak membiasakannya bersenang-senang dan tidak pula menjadikannya suka kemewahan, sehingga akan menghabiskan umurnya untuk mencari hal tersebut bila dewasa."

Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah:

"Bila terlihat kerosakan pada diri anak-anak, majoriti penyebabnya adalah bersumber dari orangtuanya."

Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala mengingatkan kita dengan firmanNya,

"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At Tahrim:6).


Berkata Amirul Mukminin Ali ra.:

"Ajarilah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian kebaikan dan bimbinglah mereka."

Rasulullah saw. bersabda,:

"Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan, seorang imam adalah pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya, seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya dan akan dipinta pertanggungjawabannya, seorang wanita pemimpin dalam rumah suaminya dan ia bertanggungjawab, dan seorang budak adalah pemimpin dalam hal harta tuannya dan ia bertanggungjawab. Ketahuilah bahawa kalian semua adalah pemimpin dan akan dipinta pertanggungjawabannya." (HR Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar ra.)

Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah saw. bersabda,:

"Sesungguhnya Allah swt. akan bertanyakan pada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya, apakah ia menjaganya ataukah menyia-nyiakannya? Hingga seseorang akan bertanya kepada keluarganya." (HR Ibnu Hibban, Ibnu Ady dalam Al Kamil, dan Abu Nu'aim dalam Al Hilyah dan dishahihkan oleh Al Hafizh dalam Al Fath 13/113).

Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda,:

"Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anakmu."

Semoga yang memiliki anak, marilah berusaha mendidik anak-anak kita dengan tarbiah Islam. Mohonlah kekuatan dari Allah swt. agar keluarga kita tidak termasuk dalam keluarga yang tidak diberi petunjuk oleh Allah swt. Firman Allah swt. yang bermaksud:

“Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka mereka itulah orang-orang yang rugi” (Al-A’raf: 178)

Tulisan ini penulis nukilkan buat diri penulis sendiri, semoga penulis dan isteri mampu mentarbiah anak-anak kami menjadi lebih baik dari kami. Amin.

Wednesday, October 13, 2010

Sunday, October 10, 2010Wahai para pemimpin umat Islam…

Wahai kaum muslimin…

Wahai umat manusia semua…

Sampai bila keadaan kamu berdiam seperti ini..? Sampai bila keadaan hina dan pasif untuk mendukung bangsa yang sedang berhadapan dengan konspirasi seluruh negara dan terkongkong oleh seteru yang membingungkan? Tidakkah cukup bagi bangsa ini mendapatkan penyelesaian untuk keluar dari kehancuran, kesengsaraan, cerai berai dan pembunuhan? Jika terjadi demikian, maka ketahuilah bahawa hati-hati mereka seperti batu, atau lebih keras dari batu, ketika melihat kezaliman di depan mata menimpa warga di Gaza, kematian yang menimpa anak-anak, dan yang sakit, baik dari laki-laki dan wanita dan mereka kehabisan stok makanan dan ubat-ubatan namun kamu diam seribu bahasa!!

Dunia melihat itu semua dan menyaksikan, namun tidak ada satu pun hati yang tergerak untuk menolong mereka !!

Dan yang lebih ironis lagi adalah bahawa para pemimpin dan penguasa Islam dari negeri-negeri Arab dan negara anggota kesatuan Arab sama sekali tidak tergerak hati mereka untuk menolong Ikhwan mereka, alangkah baiknya jika merasa lemah namun memiliki sikap neutral, namun ketentuan atas mereka adalah berpegang teguh pada tali yang melilit leher Gaza, mereka acuh terhadap keadaan ini kecuali hanya mengeluarkan hembusan nafas tanpa makna.

Namun Allah menguasai segala perkaranya, dan orang-orang yang memiliki keteguhan dan simpati atas Gaza adalah jundullah (tentera Allah), dan Allah tidak akan membiarkan mereka sebagaimana Dia tidak membiarkan Hajar dan anaknya Ismail pada suatu negeri yang tidak ada tanaman dan air di dalamnya.. Dialah Allah yang satu, Esa dan Maha Kuat, tidak ada yang mampu melemahkan-Nya sesuatu apapun di muka bumi dan di langit, dan Allah tidak lalai terhadap segala tindakan kezaliman.

“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak”. (Ibrahim:42)

Wahai orang-orang yang memiliki kesabaran dan keteguhan di Jalur Gaza…
Tetaplah teguh.. tetaplah teguh…sabar dan bersabarlah, kerana tidak ada kemenangan kecuali dengan kesabaran sesaat, ketahuilah bahawa bersama kerasnya kezaliman akan terbit fajar, dan fajar untuk kalian telah tampak, sementara penentang atas kalian telah menampakkan khabar gembira saat berakhirnya mereka, dan seluruh sekutu yang menentang kalian dan melakukan konspirasi atas kalian akan menemui kehinaan dan kekalahan di dunia dan di akhirat serta azab yang pedih di akhirat kelak.

Ketahuilah wahai ikhwah al-ahbab yang memiliki jiwa yang teguh, bahawa ada gelombang yang meyakini kekalahannya di hadapan kalian, walaupun pada waktu yang bersamaan masih ada yang terang-terangan tidak rela untuk memberikan kemenangan atas kalian, perumpamaan dirinya adalah seperti orang yang ingin menutup cahaya matahari, atau bercita-cita bahawa dirinya mampu menghentikan hembusan angin atau turunnya air yang deras dari langit.

Betapa saya berharap dapat membuat tubuh-tubuh kami sebuah jambatan yang terbentang di udara agar dapat menolong Ikhwan kami di Palestin. Betapa saya berharap negara-negara tetangga Islam membolehkan masuknya bala bantuan untuk bangsa dan rakyat Palestin yang teraniaya!!

Sheikh Muhammad Mahdi Akif
Mantan Mursyidil 'Am IM

Seruan Kepada Dunia Yang Merdeka Untuk Membantu GazaWahai para pemimpin umat Islam…

Wahai kaum muslimin…

Wahai umat manusia semua…

Sampai bila keadaan kamu berdiam seperti ini..? Sampai bila keadaan hina dan pasif untuk mendukung bangsa yang sedang berhadapan dengan konspirasi seluruh negara dan terkongkong oleh seteru yang membingungkan? Tidakkah cukup bagi bangsa ini mendapatkan penyelesaian untuk keluar dari kehancuran, kesengsaraan, cerai berai dan pembunuhan? Jika terjadi demikian, maka ketahuilah bahawa hati-hati mereka seperti batu, atau lebih keras dari batu, ketika melihat kezaliman di depan mata menimpa warga di Gaza, kematian yang menimpa anak-anak, dan yang sakit, baik dari laki-laki dan wanita dan mereka kehabisan stok makanan dan ubat-ubatan namun kamu diam seribu bahasa!!

Dunia melihat itu semua dan menyaksikan, namun tidak ada satu pun hati yang tergerak untuk menolong mereka !!

Dan yang lebih ironis lagi adalah bahawa para pemimpin dan penguasa Islam dari negeri-negeri Arab dan negara anggota kesatuan Arab sama sekali tidak tergerak hati mereka untuk menolong Ikhwan mereka, alangkah baiknya jika merasa lemah namun memiliki sikap neutral, namun ketentuan atas mereka adalah berpegang teguh pada tali yang melilit leher Gaza, mereka acuh terhadap keadaan ini kecuali hanya mengeluarkan hembusan nafas tanpa makna.

Namun Allah menguasai segala perkaranya, dan orang-orang yang memiliki keteguhan dan simpati atas Gaza adalah jundullah (tentera Allah), dan Allah tidak akan membiarkan mereka sebagaimana Dia tidak membiarkan Hajar dan anaknya Ismail pada suatu negeri yang tidak ada tanaman dan air di dalamnya.. Dialah Allah yang satu, Esa dan Maha Kuat, tidak ada yang mampu melemahkan-Nya sesuatu apapun di muka bumi dan di langit, dan Allah tidak lalai terhadap segala tindakan kezaliman.

“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak”. (Ibrahim:42)

Wahai orang-orang yang memiliki kesabaran dan keteguhan di Jalur Gaza…
Tetaplah teguh.. tetaplah teguh…sabar dan bersabarlah, kerana tidak ada kemenangan kecuali dengan kesabaran sesaat, ketahuilah bahawa bersama kerasnya kezaliman akan terbit fajar, dan fajar untuk kalian telah tampak, sementara penentang atas kalian telah menampakkan khabar gembira saat berakhirnya mereka, dan seluruh sekutu yang menentang kalian dan melakukan konspirasi atas kalian akan menemui kehinaan dan kekalahan di dunia dan di akhirat serta azab yang pedih di akhirat kelak.

Ketahuilah wahai ikhwah al-ahbab yang memiliki jiwa yang teguh, bahawa ada gelombang yang meyakini kekalahannya di hadapan kalian, walaupun pada waktu yang bersamaan masih ada yang terang-terangan tidak rela untuk memberikan kemenangan atas kalian, perumpamaan dirinya adalah seperti orang yang ingin menutup cahaya matahari, atau bercita-cita bahawa dirinya mampu menghentikan hembusan angin atau turunnya air yang deras dari langit.

Betapa saya berharap dapat membuat tubuh-tubuh kami sebuah jambatan yang terbentang di udara agar dapat menolong Ikhwan kami di Palestin. Betapa saya berharap negara-negara tetangga Islam membolehkan masuknya bala bantuan untuk bangsa dan rakyat Palestin yang teraniaya!!

Sheikh Muhammad Mahdi Akif
Mantan Mursyidil 'Am IM

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah