Sunday, November 30, 2008

Silibus usrahkeluarga: MA’RIFATUL INSAN (Mengenal Manusia) Siri 5

Pembahagian manusia:

a. Manusia yang di cintai Allah SWT.
1. Al Muhsinin
Orang – orang yang berbuat ihsan (QS.2:195;3:134;5:13)
“Dan Belanjakanlah (harta bendamu) di Jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ”
(QS. Al-Baqoroh (2) : 195)

“(Iaitu) Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang . Allah menyukai orang-orang yang berbuat Kebajikan.” (QS. Ali Imran (3) : 134)

“(Tetapi) kerana mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka suka mengubah Perkataan (Allah) dari tempat -tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al Maidah (5) : 13)

2. Al Muttaqin
Orang – orang yang bertaqwa (QS. 9 : 7 ; 3 : 76)
“Bagaimana mampu ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang Musyrikin, kecuali orang – orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat masjidil haram ? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang bertaqwa“ (QS. At Taubah (9) : 7)

“ (Bukan Demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) Nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang bertaqwa” (QS. Ali Imran (3) : 76)


3. Ash Shobirin
Orang – orang yang sabar (QS. 3 : 146)

“ Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari (pengikut)nya yang bertaqwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang Sabar.” (QS. Ali Imran (3) : 146)

4. Al Mutawakkilin
Orang – orang yang bertawakal kepada Allah SWT semata (QS.3:159)
“ Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelillingmu. kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS. Ali Imran (3) : 159)

5. At Tawwabin Wal Mutathohhirin
Orang – orang yang bertaubat dan mensucikan diri (QS.9:108;2:222)
“Janganlah kamu bersembahyang dalam Masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas dasar taqwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah hari patut kamu bersembahyang di dalamnya. di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (QS. At – Taubah (9) : 108)

6. Al Muksithin
Orang – orang yang adil (QS. 5 : 42 ; 49 : 9)
“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara meraka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat Adil “ (QS. Al Maidah (5) : 42)

7. Al Mujahidin
Orang – orang yang berperang di jalan Allah (QS.61:4;5:54)
“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”
(QS. Ash Shaff (61) : 4)

8. Yang mencintai Allah SWT.
Orang lebih mencintai Allah dari pada cinta-cinta yang lainnya (QS.3:31;5:54)
“Katakanlah,” Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, Ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. “ Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.”
(QS. Ali Imran (3) : 31)

9. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang Mukmin (QS.5:54)
“Hai Orang – orang yang Iman, barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang Mukmin, yang bersikap terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya)lagi Maha mengetahui.”
(QS. Al Maidah (5) : 54)

10. Keras (tegas) terhadap orang kafir (QS. 5 : 54)
“Hai Orang – orang yang Iman, barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang Mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya)lagi Maha mengetahui.”
(QS. Al Maidah (5) : 5411. Yang tidak takut celaan dalam menegakkan Dinullah (QS.5:54)
“Hai Orang – orang yang Iman, barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang Mukmin, yang bersikap terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya)lagi Maha mengetahui.”
(QS. Al Maidah (5) : 54

12. Al Mu’minin
Orang – orang yang beriman (QS. 48 : 18)
“Sesungguhnya Allah Ridla terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadanya di bawah pohon, maka Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan pada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).”
(QS. Al Fath (48) : 18)

13. Orang – orang yang takut kepada Allah SWT (QS. 98 : 8)
“Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga ’Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya selama-lamanya. Allah Ridla terhadap mereka dan merekapun Ridla terhadap-Nya. yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada-Nya.”
(QS. Al Bayyinah (98) : 8)

0 comments:

Post a Comment

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah