Sunday, November 30, 2008

Silibus usrahkeluarga: MA’RIFATUL INSAN (Mengenal Manusia) Siri 3

KEDUDUKAN MANUSIA (Makaa natul Insani)Manusia adalah :


1. Makhluk yang termulia


“ dan sesungguhnya telah kami Muliakan anak – anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik – baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”

( QS. Al – Isra [17] : 70 ).


2. Makhluk yang paling indah bentuk dan kejadiaannya(Ahsanut Taqwiimi)


“ sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik – baiknya“

( QS. At – Tin [95] : 4 )


3. Makhluk yang di berikan kebebasan memilih dan mampu membezakan antara yang baik dan yang buruk. (lahu haqqul ikhtiyari wattafriiqi bainal haqqi wal baa thili).

“dan demi jiwa dan penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”

( QS Asy syams [91] : 7 – 10 )


4. Makhluk yang di beri kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan di bekali dengan alat-alat yang membantunya dalam meraih ilmu tersebut.

Alat-alat tersebut adalah:

v Pendengaran, penglihatan, akal fikiran dan hati (assam’i wal bashori wal fa wa di).

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur”

( QS An Nahl [16] : 78 ).

v Lisan (Al lisaani).

bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata. lidah, dan dua buah bibir”.

( QS Al Balad [90] : 7 – 8 ).

“(Tuhan) yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al Quran,

Dia menciptakan manusia ,mengajarnya pandai berbicara”

( QS Ar Rahman [55] : 1 – 4 ).

v Pena (Al Qalami)

“ Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat Nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali kali bukan orang gila”

( QS Al Qalam [68] : 1 – 2 )

“ yang mengajar ( manusia ) dengan perantaraan kalam “

( QS Al ‘Alaq [96] : 4 ).


5. Khalifah Allah SWT di bumi yang bertugas (kholiifatullahi fil ardli):

v Sebagai pemimpin yang mengatur bumi berdasarkan petunjuk dan undang – undang Allah ( tanfiidzu syarii’atillahi fii Haa ‘imaratul ardli)


“katakanlah, “ Dia-lah yang berkuasa untuk mengirimkan Azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan – golongan ( yang saling bertentangan ) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda – tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahami(nya) “

( QS Al An’am [6] : 65 ).

“ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat, “ sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “ mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “ sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. “

( QS Al Baqarah [2] : 30 )

“ Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung – gunung , maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim adan amat bodoh“

( QS Al Ahzab [33] : 72 )


v Memakmurkan bumi dan mengeluarkan potensi yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan ummat manusia berdasarkan petunjuk dan peraturan Allah

“ Dan kepada Tsamud (kami utus) Saudara mereka Shalih. Shalih berkata, “ Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, kerana itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhan-ku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (Do’a hamba-Nya).”

( QS. Hud [11] : 61 )

v Menyebarkan Keadilan dan Kemaslahatan (kebaikan)

“sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, ( supaya mereka menggunakan besi itu ) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak di lihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa.

( QS. Al – Hadid [57] : 25 )

“ Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (pemguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azad yang berat, kerana mereka melupakan hari perhitungan.

( QS. Shad [38] : 26 )


6. Makhluk yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah SWT semata, ibadah yang mencakup ibadah ritual dan seluruh aspek kehidupan manusia.

” dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-ku.”

( QS. Adz-Dzariyat [51] : 56 )

0 comments:

Post a Comment

Jom Sertai TeenACE Jun 2013

Pautan Tarbawi ♥

Langitilahi.Com

halaqahmuntijah

HALUANPalestin

Menyumbang Untuk Palestin

Kolej Tarbiyah Dakwah